§ 15. Tilsyn

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Havindustritilsynet fører tilsyn med at denne forskriften følges innenfor sine respektive myndighetsområder.
Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som arbeidsmiljøloven, brann- og eksplosjonsvernloven og produktkontrolloven gir adgang til.