§ 16. Tvangsmulkt og forelegg

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir overholdt, kan tilsynsmyndighetene innenfor sine respektive myndighetsområder fatte vedtak om tvangsmulkt i medhold av arbeidsmiljøloven § 18-7, brann- og eksplosjonsvernloven § 39 og produktkontrolloven § 13.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan ilegge forelegg i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 40.