§ 2. Definisjoner

I denne forskriften menes med

  • a) kjemiske stoffer: Grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt. Dette omfatter også de tilsetningsstoffer som er nødvendige for å bevare stoffenes stabilitet, samt slike urenheter som oppstår fra den produksjonsprosess som benyttes, unntatt løsemidler som kan utskilles uten at det påvirker stoffets stabilitet eller endrer dets sammensetning.
  • b) stoffblandinger: Oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger som består av to eller flere kjemiske stoffer.
  • c) kjemikalier: Kjemiske stoffer og stoffblandinger.
  • d) produksjon: Fysisk tilvirking av kjemikalier i Norge. Navnebytte av kjemikalier, herunder bytte av handelsnavn eller etikettansvarlig virksomhet, anses også for produksjon.
  • e) import: Fysisk innførsel til Norges territorium, med mindre annet fremgår særskilt av de enkelte bestemmelser.
  • f) produktregisteret: Myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og stoffblandinger som importeres til eller produseres i Norge. Miljødirektoratet drifter og utvikler produktregisteret.