§ 5. Opplysninger som deklarasjonen skal inneholde

Deklarasjonen skal inneholde:
 1. a.
  Navn, adresse med telefonnummer og bedriftsnummer til ansvarlig virksomhet jf. § 4 første ledd,
 2. b.
  angivelse av om import til Norge er fra land innenfor eller utenfor EØS-området,
 3. c.
  kjemikaliets handelsnavn i samsvar med navn på emballasjen,
 4. d.
  kjemikaliets varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften,
 5. e.
  kjemikaliets bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper,
 6. f.
  faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år,
 7. g.
  innholdsangivelse i samsvar med § 6,
 8. h.
  fysikalske data av betydning for å vurdere farlige egenskaper ved kjemikaliet.
Informasjon som menes omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal identifiseres og angis av den ansvarlige jf. § 4 først ledd. Det skal også gis en begrunnelse for hvorfor den ansvarlige mener at informasjonen er taushetsbelagt.