§ 5. Opplysninger som deklarasjonen skal inneholde

Deklarasjonen skal inneholde:

  • a) Navn, adresse med telefonnummer og bedriftsnummer til ansvarlig virksomhet jf. § 4 første ledd,
  • b) angivelse av om import til Norge er fra land innenfor eller utenfor EØS-området,
  • c) kjemikaliets handelsnavn i samsvar med navn på emballasjen,
  • d) kjemikaliets varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften,
  • e) kjemikaliets bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper,
  • f) faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år,
  • g) innholdsangivelse i samsvar med § 6,
  • h) fysikalske data av betydning for å vurdere farlige egenskaper ved kjemikaliet.

Informasjon som menes omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal identifiseres og angis av den ansvarlige jf. § 4 først ledd. Det skal også gis en begrunnelse for hvorfor den ansvarlige mener at informasjonen er taushetsbelagt.

0 Endret ved forskrift 27 aug 2018 nr. 1275 (i kraft 1 okt 2018).