§ 10. Gebyr til statskassen

For kjemikalier som skal deklareres i henhold til § 4 skal det betales et årlig gebyr til statskassen. Den som i henhold til § 4 plikter å deklarere kjemikalier er ansvarlig for at gebyret blir betalt.

Gebyret beregnes ut fra det antall gebyrpliktige kjemikalier som det foregående kalenderår er registrert på den enkelte produsent eller importør i produktregisteret.

Kjemikalier som er klassifisert utelukkende for fysisk fare i henhold til CLP-forordningen artikkel 3, jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP) § 1, omfattes ikke av gebyrplikten i denne forskrift.

Kjemikalier som det skal betales årsgebyr for etter forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften) vedlegg 1 er ikke gebyrpliktige etter denne forskrift.

0 Endret ved forskrift 27 aug 2018 nr. 1275 (i kraft 1 okt 2018).