§ 11. Gebyrsatser

Gebyret er kr 840,– for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikalier, og kr 140,– pr. kjemikalie utover dette. Gebyret skal ikke overstige kr 113 320,– per år for den enkelte produsent eller importør.
Samlet gebyr skal ikke overstige faktiske kostnader knyttet til myndighetenes kontroll med kjemikalier. Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringer i konsumprisindeksen i perioden 1. oktober til 30. september. Satsene skal avrundes til nærmeste 10 kr. Slik endring trer i kraft den påfølgende 1. januar.