Deklareringsforskriften

DatoFOR-2015-05-19-541
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
Publisert2015-05-29 15:00
Ikrafttredelse2015-06-01
Sist endret
FOR-2018-08-27-1275
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§5-4, lov/2005-06-17-62/§18-3, lov/2002-06-14-20/§27, lov/1971-05-21-47/§37, lov/1976-06-11-79/§4, lov/1976-06-11-79/§8a, forskrift/1977-08-05-2, forskrift/1986-05-16-1094,
KorttittelDeklareringsforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet 19. mai 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-4 tredje ledd og § 18-3, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 27, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer § 37 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094.
Endret ved forskrifter 23 mai 2016 nr. 523, 27 aug 2018 nr. 1275.