§ 3. Virkeområde

Dette kapitlet gjelder for kjemikalier som er klassifisert i henhold til CLP-forordningen artikkel 3 jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften),

Kapitlet gjelder ikke følgende kjemikalier i bruksklar stand, bestemt for sluttbruker:

  • a) Alkoholholdig drikk, som er regulert i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven),
  • b) avfall, som er regulert i lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og avfall (forurensningsloven),
  • c) fôrvarer, næringsmidler og plantevernmidler som er regulert i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven),
  • d) kosmetiske produkter som er regulert i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. (kosmetikkloven),
  • e) medisinske produkter til humanmedisinsk eller veterinærmedisinsk bruk, som er regulert i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. (legemiddelloven),
  • f) medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) eller brukes i direkte kontakt med kroppen, som er regulert i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, forutsatt at annen lovgivning fastsetter bestemmelser om klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger som sikrer samme informasjons- og beskyttelsesnivå som denne forskrift,
  • g) radioaktive kjemikalier, som er regulert i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven),
  • h) tobakksvarer, som er regulert i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader.

For petroleumsvirksomheten gjelder kapitlet på de områder som er nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 2 første ledd og § 4 første ledd, med unntak av de områder som følger av § 4 andre ledd.