§ 3. Virkeområde

Dette kapitlet gjelder for kjemikalier som er klassifisert i henhold til CLP-forordningen artikkel 3 jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften),
Kapitlet gjelder ikke følgende kjemikalier i bruksklar stand, bestemt for sluttbruker:
 1. a.
  Alkoholholdig drikk, som er regulert i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven),
 2. e.
  medisinske produkter til humanmedisinsk eller veterinærmedisinsk bruk, som er regulert i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. (legemiddelloven),
 3. f.
  medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) eller brukes i direkte kontakt med kroppen, som er regulert i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, forutsatt at annen lovgivning fastsetter bestemmelser om klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger som sikrer samme informasjons- og beskyttelsesnivå som denne forskrift,
 4. g.
  radioaktive kjemikalier, som er regulert i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven),