§ 20. Kontroll

Arbeidstilsynet, politiet og Statens vegvesen er kontrollmyndigheter i samsvar med de respektive hjemmelslover.
Kontrollmyndighetene nevnt i første ledd kan gjennomføre kontroll både langs veg og i foretak.
Kontroll av arbeidstid langs veg skal være begrenset til det som effektivt lar seg kontrollere ved å undersøke fartsskriveren eller annet registreringsutstyr. En omfattende kontroll av arbeidstid kan kun gjennomføres ved en foretakskontroll.
Statens vegvesen er koordinerende organ etter kjøre- og hviletidsforskriften § 10 tredje ledd, og skal herunder påse at forpliktelsene etter direktiv 2006/22/EF artikkel 5 blir ivaretatt.
Kontrollmyndighetene skal utføre kontroll etter denne forskriften i henhold til direktiv 2006/22/EF.