§ 22. Særskilt om kontroll av arbeidstid

Kontroll med etterlevelse av denne forskriften skal organiseres slik at det ved at utvelgelse av arbeidsgivere til kontroll tas hensyn til arbeidsgivers risikoprofil.