Forskrift om arbeidstid innenfor vegtransport

DatoFOR-2005-06-10-543
DepartementSamferdselsdepartementet
Publisert2005-06-14
Ikrafttredelse2005-07-01
Sist endret
FOR-2023-11-09-1843
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1965-06-18-4/§21, lov/2005-06-17-62/§10-12,
KorttittelForskrift om arbeidstid innenfor vegtransport

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 21 annet ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 10-12 åttende ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 24d (direktiv 2002/15/EF), nr. 21a (direktiv 2006/22/EF som endret ved direktiv (EU) 2020/1057) og nr. 21ab (forordning (EU) 2022/695).
Endret ved forskrifter 22 mai 2006 nr. 553 (bl.a hjemmel), 19 des 2019 nr. 2045 (i kraft 1 jan 2020), 6 okt 2023 nr. 1595 (i kraft 15 okt 2023), 9 nov 2023 nr. 1843 (i kraft 1 jan 2024).