§ 11. Overtidsarbeid og merarbeid

Arbeid utover alminnelig arbeidstid etter § 8, jf. § 10, regnes som overtidsarbeid.
For arbeidstaker som har redusert arbeidstid eller som er deltidsansatt, regnes den arbeidstiden som går utover den avtalte, men innenfor den alminnelige arbeidstiden, som merarbeid.
Overtidsarbeid og merarbeid er tillatt dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov for økt arbeidsinnsats.
Før overtidsarbeid og merarbeid iverksettes skal arbeidsgiver dersom det er mulig, drøfte nødvendigheten av det med arbeidstakerne eller deres representant.
Pålagt overtid må ikke overstige 200 timer i kalenderåret.
Arbeidsgiver plikter å frita arbeidstaker fra å utføre overtidsarbeid og merarbeid når denne av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
Arbeidsgiver og arbeidstaker kan slutte skriftlig avtale om overtidsarbeid på inntil 400 timer i kalenderåret.
For overtidsarbeid utover alminnelig arbeidstid etter § 8, skal det betales et tillegg til lønnen arbeidstaker har for tilsvarende arbeid i den alminnelige arbeidstiden. Tillegget skal være minst 40 prosent.