Innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak

Lovlig innleie av arbeidskraft gjennom bemanningsforetak (bemanningsbyrå) krever at dere oppfyller kravene til midlertidig ansettelse i loven. Det er også viktig at den som leier inn, setter seg godt inn i pliktene dere har opp mot både utleier og arbeidstaker.

Når kan dere leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?

Dere har lov til å leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak dersom

 • det er et reelt behov for midlertidig arbeidskraft, eller
 • bedriften har en egen avtale med bedriftens tillitsvalgte

For å leie inn lovlig er det et krav at bemanningsforetaket dere bruker, er registrert hos Arbeidstilsynet.

Det er egne regler for innleie av arbeidskraft fra produksjonsvirksomhet.

Hva vil det si at det er et reelt behov for midlertidig arbeidskraft?

Det er et krav at arbeidet må være midlertidig. Dette betyr at det enten

 • er en merkbar økning i arbeidsmengde for en avgrenset periode, eller
 • at arbeidet dere skal gjøre, skiller seg fra det dere vanligvis gjør

Noen eksempler kan være:

Det kan oppstå et behov for ekstra arbeidskraft for eksempel ved

 • arbeidstopper eller perioder der dere ikke kan forutse arbeidsmengden
 • elektronisk svikt som gjør at dere raskt trenger bistand slik at det ikke går utover produksjon, varer eller tjenester

Sesongmessige svingninger er for eksempel

 • høsting av frukt, bær og grønnsaker, og når disse kommer til fabrikken i næringsmiddelindustrien
 • servering ved utsteder om sommeren
 • når varehandelen trenger ekstra hjelp i jula
 • når turistnæringen trenger ekstra arbeidstakere i travle perioder

Noen ganger kan det oppstå et midlertidig behov for kompetanse som ikke finnes i bedriften fra før og arbeidet skiller seg fra det arbeidet dere ordinært utfører. Hvis dere bare trenger kompetansen for en avgrenset periode, kan dere leie inn personer med slik kompetanse fra et bemanningsforetak.

Et eksempel på behov for en slik spesiell kompetanse kan være hvis en tømrerbedrift trenger en elektrikerkompetanse for en periode.

Dere kan ansette vikar fra bemanningsforetak (vikarbyrå) hvis egne arbeidstakere har midlertidig fravær på grunn av for eksempel

 • sykdom
 • permisjon
 • ferieavvikling

Dere kan også leie inn i disse tilfellene:

 • Praksisarbeid
 • Deltakelse i arbeidsmarkedstiltak i regi av eller i samarbeid med NAV
 • Enkelte stillinger innen idretten

Les mer om disse på midlertidig ansettelse.

Når kan dere inngå egen avtale om innleie med tillitsvalgte?

Det er egne regler for en virksomhet som er bundet av tariffavtale som er inngått med en fagforening av en viss størrelse. Da kan det være mulig å leie inn arbeidskraft selv om behovet ikke er midlertidig.

 • Fagforeningen må ha innstillingsrett og ha over 10 000 medlemmer
 • De tillitsvalgte må representere et flertall av den arbeidstakerkategorien det er snakk om å leie inn. Eksempel: For at virksomhetene skal inngå en egen avtale med egne tillitsvalgte om innleie av kontorpersonale, må minst 50 prosent av kontorpersonalet være organisert i en fagforening med over 10 000 medlemmer. Hvis virksomheten ønsker å leie inn lagerarbeidere, så er dette en annen arbeidstakerkategori. Da må minst 50 prosent av lagerarbeiderne være organisert i en fagforening med over 10 000 medlemmer.
 • Arbeidsgiver må sammen med tillitsvalgte gjøre skriftlig avtale om tidsbegrenset innleie.

Når kan dere ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?

Dere kan ikke leie inn arbeidskraft fra bemanningsforetak når dere

 • har et permanent behov for arbeidskraft. Da skal dere ansette arbeidstaker fast.
 • driver prosjektbasert virksomhet, hvor det ene prosjektet avløser det andre og de oppgavene som dere gjør, er de samme i prosjekt etter prosjekt
 • har forutsigbare og vanlige variasjoner av arbeidsmengde

Les mer om ansettelse av arbeidstakere.

Hva er konsekvensene av ulovlig innleie?

Hvis dere ikke oppfyller kravene til å kunne leie inn midlertidig arbeidskraft fra bemanningsforetak, kan

 • innleid arbeidstaker gå til sak og kreve fast ansettelse. Dersom domstolen slår fast at innleien har vært ulovlig, vil den gi en dom om at innleid arbeidstaker er fast ansatt hos innleier.
 • innleid arbeidstaker kreve erstatning fra innleier
 • innleier bli pålagt å avslutte det ulovlige innleieforholdet av Arbeidstilsynet
 • Arbeidstilsynet gi overtredelsesgebyr ved alvorlige brudd på regelverket

En fagforening med medlemmer i en virksomhet som leier inn arbeidskraft, kan også gå til sak i domstolen om de mener innleien er ulovlig. Den innleide arbeidstakeren trenger ikke å være medlem i den aktuelle fagforeningen. Arbeidstaker må fortsatt gå til sak på egne vegne for å kreve fast ansettelse. 

Hvilke plikter har dere som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak?

En innleier har både plikter og rettigheter ovenfor bemanningsforetaket og den innleide arbeidstakeren.

Bemanningsforetaket er arbeidsgiveren til den arbeidstakeren dere leier inn. Det er derfor bemanningsforetakets ansvar å sørge for at deres arbeidstaker har samme rettigheter og blir behandlet på samme måte som om hen ble fast ansatt i virksomheten (likebehandling).

For at bemanningsforetaket skal ivareta plikten til likebehandling, må dere som innleiere skriftlig gi opplysninger om

Innleiers tillitsvalgte kan be om å få vite hvilke lønns- og arbeidsvilkår som er avtalt mellom innleid arbeidstaker og bemanningsforetaket (arbeidstakerens arbeidsgiver). Innleier kan derfor be bemanningsbyrået om denne dokumentasjonen for å gi den videre til sine tillitsvalgte.

Innleier og deres tillitsvalgte skal minst én gang i året drøfte

 • bruken av innleid arbeidskraft (både ved midlertidig behov og avtale med tillitsvalgte)
 • praktiseringen av kravet om likebehandling

De tillitsvalgte må få dokumentasjon på forhånd som er nødvendig for å kunne drøfte dette. Dere må dokumentere drøftingen, for eksempel med referat eller protokoll.

Innleier og bemanningsforetaket skal sammen avklare hvem som har ansvaret for de ulike delene av HMS på arbeidsplassen. Denne avklaringen skal komme fram gjennom en skriftlig avtale.

Det er bemanningsforetaket som har arbeidsgiveransvaret for den innleide arbeidstakeren, men innleier skal også sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette inkluderer nødvendig opplæring og innføring i interne rutiner for å sikre at den innleide har nødvendige kvalifikasjoner, godkjenninger og lignende. 

Innleier har ansvar for at arbeidstiden til de innleide arbeidstakerne er i tråd med arbeidsmiljølovens regler om arbeidstid. Innleier er ansvarlig for at regler om arbeidstid overholdes på egen arbeidsplass.

Bemanningsforetaket har derimot ansvar for de utleide arbeidstakernes samlede arbeidstid (hos dere og eventuelle andre innleiere).

Hvis det viser seg at bemanningsforetaket ikke vil eller kan utbetale det den innleide arbeidstakeren har krav på av lønn, feriepenger eller eventuelle godtgjøringer, helt eller delvis, er det innleiebedriften som må betale for dette (solidaransvar). Dette kalles også mislighold. For at arbeidstakeren skal få det hen har krav på, må arbeidstaker selv kreve dette fra innleier.

Dette må arbeidstakeren gjøre ved manglende utbetaling

 • Arbeidstaker må fremme kravet skriftlig til innleier innen tre måneder etter at hen ikke fikk utbetalt lønn, feriepenger eller godtgjøringer
 • Dersom arbeidstaker mangler lønn, bør hen i det skriftlige kravet samtidig kreve å få utbetalt feriepengene hen skulle hatt av lønnen.

Dette må innleier gjøre etter at arbeidstakeren har fremmet krav om manglende utbetaling

 • Innleier skal betale kravet innen tre uker etter at kravet er lagt fram av arbeidstakeren.
 • Innleier kan nekte å dekke kravet dersom arbeidstakeren visste at bemanningsforetaket ikke kunne eller ville utbetale det arbeidstakeren har krav på, før de inngikk avtale om arbeid.

Solidaransvaret gjelder ikke dersom det er åpnet konkurs i bemanningsforetaket.

Les mer om manglende utbetaling av lønn og feriepenger.

Når kan det leies inn arbeidskraft fra andre virksomheter enn bemanningsforetak?

Arbeidstakere kan også leies inn for en begrenset periode fra virksomheter som ikke har til formål å drive utleie, såkalte produksjonsbedrifter. Dette gjelder for eksempel ved midlertidig overskudd på arbeidskraft og som et alternativ til permittering eller oppsigelse.

For at dette skal være tillatt, kreves det at

 • den innleide må være fast ansatt i virksomheten det skal leies inn fra
 • utleie må skje innenfor de samme fagområdene som utgjør utleierens hovedbeskjeftigelse
 • utleieaktiviteten skal ikke omfatte mer enn 50 prosent av de fast tilsatte hos utleier
 • innleie må være drøftet med de tillitsvalgte, og i enkelte tilfeller avtalt med de tillitsvalgte i virksomheten som skal leie inn arbeidskraft

Regelverk

Midlertidig ansettelse i arbeidsmiljøloven § 14-9

Innleie fra virksomhet som har til formål å drive utleie i arbeidsmiljøloven § 14-12

Opplysningsplikt og innsynsrett ved leie av arbeidstaker fra bemanningsforetak i arbeidsmiljøloven §14-12 b

Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie i arbeidsmiljøloven § 14-13

Virkninger av ulovlig innleie av arbeidstaker i arbeidsmiljøloven § 14-14


Konverter denne siden til PDF