Bemanningsforetak

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

For 2021 er fristen for å sende inn årlig melding for bemanningsforetak, utsatt til 1. juni. Les mer om årlig melding.

Hva er et bemanningsforetak?

Et bemanningsforetak er et foretak som har som formål å leie ut arbeidskraft. Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos utleier, men som står under oppdragsgivers eller innleiers ledelse.

Finn registrerte bemanningsforetak

Søke etter registrerte bemanningsforetak

Registrering av bemanningsforetak

Du kan registrere bemanningsforetak i Altinn (innlogging via ID-porten). 

Registrer bemanningsforetak

Hvem skal registrere seg?

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

En virksomhet som har som formål å produsere varer, og som av og til har ledig kapasitet, kan leie ut arbeidskraft, uten plikt til å registrere seg. Dersom bedriften leier ut arbeidskraft til andre bransjer, eller leier ut mer enn 50 prosent av de ansatte, vil også være registreringspliktig selv om de er en produksjonsbedrift.

Om en virksomhet har som formål å drive utleie, avhenger av en helhetsvurdering. Type virksomhet, omfang og hyppighet av utleie må vurderes. Man må også se på hvor stor andel av virksomheten utleie utgjør.

Kun hovedenheter kan søke og stå som registrert

Det er den juridiske hovedenheten som skal søke og stå som registrert hos Arbeidstilsynet. Underenheter eller avdelinger, som ikke er selvstendige enheter, kan ikke søke.

For å sende skjema og lese post fra oss må du ha disse rollene i Altinn:

  • Du må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
  • Du må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Dere vil få beskjed når meldingen deres er behandlet, og senest innen 28 dager.

Som registrert bemanningsforetak må dere sende en melding for å bekrefte at dere fremdeles vil stå i registeret over registrerte bemanningsforetak. Dere sender meldingen til Arbeidstilsynet innen fristen. I meldingen skal dere bekrefte at dere fortsatt oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7.

Fristen for innsending er vanligvis 31. januar, men for 2021 er denne fristen utsatt til 1. juni.

Dere får brev fra oss med nærmere informasjon om innsending i god tid før fristen. Derfor skal dere vente med å sende oss årlig melding og eventuell dokumentasjon til dere får brev med informasjon om hva dere skal sende oss og hvordan dere gjør det.

Hvordan sende inn årlig melding?

Skal dere sende inn årlig melding til oss, må dere gjøre dette ved å gå inn på meldingen dere har fått fra oss i Altinn om utsending av årlig melding.

I meldingen fra oss ligger filen "utsending av årlig melding", og i den filen finner dere lenken dere må trykke på for å sende inn årlig melding til oss.

Dere skal derfor ikke trykke på "svar på denne forsendelsen" i meldingen i Altinn, da kommer dere til e-Dialog, hvor dere kan sende brev og dokumenter elektronisk til oss. Velger du å svare oss via e-Dialog, kan det føre til at foretaket ikke blir registrert riktig hos oss.

Hva skjer hvis dere ikke sender inn melding?

Hvis dere ikke sender melding innen fristen, blir bemanningsforetaket slettet fra registeret, og utleie av bemanningstjenester vil være ulovlig.

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra foretak som ikke er oppført i dette registeret.

Krav for å få registrert et bemanningsforetak

Det er ulike krav som må innfris for å få registrert et bemanningsforetak, basert på hvilken organisasjonsmodell dere har og om foretaket er registrert i Norge eller ikke.

I tillegg til å være registrert hos Arbeidstilsynet må alle bemanningsforetak være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos Skatteetaten.

Arbeidstilsynet kontrollerer opplysningene mot Enhetsregisteret. Blant annet kontrollerer vi at foretaket har registrert ansatte.

Bemanningsforetak skal være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge i henhold til forskriften om obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak § 2.

Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må legge ved dokumentasjon for registreringsforholdet hvis dette ikke kommer fram i Enhetsregisteret.

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS-området, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap på et beløp tilsvarende minimum aksjekapital (30 000 kroner). Dokumentasjon for garanti må legges ved meldingen.

Alle utenlandske foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, må opplyse om navn og adresse på fast representant i Norge.

Regelverk

Forskrift om bemanningsforetak


Konverter denne siden til PDF