Bemanningsforetak

Et bemanningsforetak er et foretak som har som formål å leie ut arbeidskraft. Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Her finner du bemanningsforetak som er registrert

En virksomhet som har som formål å produsere varer, og som av og til har ledig kapasitet, kan leie ut arbeidskraft, uten plikt til å registrere seg. Dersom bedriften leier ut arbeidskraft til andre bransjer, eller leier ut mer enn 50 prosent av de ansatte, vil også en produksjonsbedrift være registreringspliktig.

Definisjon:

Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos utleier, men som står under oppdragsgivers eller innleiers ledelse.

Om en virksomhet har til formål å drive utleie avhenger av en helhetsvurdering. Type virksomhet, omfang og hyppighet av utleie må vurderes. Man må også se på hvor stor andel av virksomheten utleie utgjør.

Mer informasjon om innleie av arbeidstakere.
Gå til oversikt over registrerte bemanningsforetak.

Krav for å få registrert et bemanningsforetak

Foretak registrert som AS eller ASA i Norge (norsk foretak)

Bemanningsforetak skal være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge i henhold til forskriften om obligatorisk melde- og registreringsordning for bemanningsforetak § 2. Foretaket må være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren.

Hvis du har krysset av «JA» i punkt 3.3 i samordnet registermelding i Enhetsregisteret, blir du samtidig registrert hos skatteoppkreveren. Arbeidstilsynet kontrollerer opplysningene mot Enhetsregisteret. Blant annet kontrollerer vi at foretaket har registrert ansatte.

Foretak registrert i et annet EØS-land (utenlandsk foretak)

Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må vedlegge dokumentasjon for registreringsforholdet.

I tillegg til at foretaket må være registrert i Enhetsregisteret, må foretaket også være registrert som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren.

Andre foretak utenfor EØS/Norske og utenlandske foretak som ikke er aksjeselskap eller allmennaksjeselskap

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS-området, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap. Egenkapitalen må tilsvare egenkapitalkravet for aksjeselskap i Norge. For tiden er kravet til egenkapital 30 000 kroner. Det er tilstrekkelig at banken bekrefter at foretaket har beløpet innestående på konto. Dokumentasjon for stilt sikkerhet må vedlegges meldingen.

Foretaket må i tillegg være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos skatteoppkreveren, som beskrevet i avsnittet om norsk foretak.

Fast representant

Utenlandsk foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, må opplyse om navn og adresse på fast representant i Norge.

Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert

Innleie fra bemanningsforetak som ikke er registrert hos Arbeidstilsynet er ulovlig.

Innleiere som blir klar over at bemanningsforetaket ikke er registrert bør umiddelbart kreve at foretaket registrerer seg. Det anbefales at innleiere i sine kontrakter har en formulering om krav til registrering, og hvilke konsekvenser unnlatt registrering kan ha.

Meldeskjema

Meldeskjema for registrering av bemanningsforetak kan lastes ned herfra:

Registrering av bemanningsforetak – bokmål (word)
Registrering av bemanningsforetak – bokmål (pdf)

Registrering av bemanningsføretak – nynorsk (word)
Registrering av bemanningsføretak – nynorsk (pdf)

Autorisert oversettelse av dokumentasjon skal foreligge på norsk eller engelsk. Skjemaets bakside har en kort generell orientering om meldeplikten og hva som kreves for å bli registrert som bemanningsforetak.

Signert melding kan sendes til Arbeidstilsynet via eDialog.

Les om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt.

Alternativt kan melding sendes med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden vil normalt være ca. en uke for selskaper som oppfyller kravene til registrering. Norskregistrerte utenlandske selskaper (NUF) må beregne litt lengre tid på saksbehandlingen.

Årlig melding

For å beholde registreringen må bemanningsforetaket hvert år sende melding til Arbeidstilsynet. Meldingen skal bekrefte at foretaket fyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7.

Fristen for innsending er vanligvis 31. januar, men for 2021 er denne fristen utsatt til 1. april. Bemanningsforetaket får brev fra oss med nærmere informasjon om innsending, i god tid før fristen. Derfor skal du vente med å sende oss årlig melding og eventuell dokumentasjon til du får brev med informasjon om hva du skal sende oss og hvordan du gjør det.

Regelverk

Forskrift om bemanningsforetak