Bemanningsforetak

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Hva er et bemanningsforetak?

Et bemanningsforetak er et foretak som har som formål å leie ut arbeidskraft. Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos utleier, men som står under oppdragsgivers eller innleiers ledelse.

Finn registrerte bemanningsforetak

Søke etter registrerte bemanningsforetak

Registrering av bemanningsforetak

Du kan registrere bemanningsforetak i Altinn (innlogging via ID-porten). 

Registrer bemanningsforetak

Hvem skal registrere seg?

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Dere må registrere virksomheten som bemanningsforetak, dersom dere har som formål å leie ut arbeidskraft.

Dere har ikke plikt til å registrere dere som bemanningsforetak dersom virksomheten produserer varer, men leier ut arbeidskraft når dere har ledig kapasitet. 

Når kan det leies inn arbeidskraft fra andre virksomheter enn bemanningsforetak?

Kun hovedenheter kan søke og stå som registrert

Det er den juridiske hovedenheten som skal søke og stå som registrert hos Arbeidstilsynet. Underenheter eller avdelinger, som ikke er selvstendige enheter, kan ikke søke.

For å sende skjema og lese post fra oss må du ha disse rollene i Altinn:

  • Du må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
  • Du må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Dere vil få beskjed når meldingen deres er behandlet, og senest innen 28 dager.

Som registrert bemanningsforetak må dere sende en melding for å bekrefte at dere fremdeles vil stå i registeret over registrerte bemanningsforetak. Dere sender meldingen til Arbeidstilsynet innen fristen. I meldingen skal dere bekrefte at dere fortsatt oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7.

Fristen for innsending er vanligvis 31. januar, men for 2021 var denne fristen utsatt til 1. juni.

Dere får brev fra oss med nærmere informasjon om innsending i god tid før fristen. Derfor skal dere vente med å sende oss årlig melding og eventuell dokumentasjon til dere får brev med informasjon om hva dere skal sende oss og hvordan dere gjør det.

Hva skjer hvis dere ikke sender inn melding?

Hvis dere ikke sender melding innen fristen, blir bemanningsforetaket slettet fra registeret, og utleie av bemanningstjenester vil være ulovlig.

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra foretak som ikke er oppført i dette registeret.

Krav for å få registrert et bemanningsforetak

Det er ulike krav som må innfris for å få registrert et bemanningsforetak, basert på hvilken selskapsform dere har og om foretaket er registrert i Norge eller ikke.

I tillegg til å være registrert hos Arbeidstilsynet må alle bemanningsforetak være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos Skatteetaten.

Arbeidstilsynet kontrollerer opplysningene mot Enhetsregisteret. Blant annet kontrollerer vi at foretaket har registrert ansatte.

Bemanningsforetak kan være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge.

Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må legge ved dokumentasjon for registreringsforholdet hvis dette ikke kommer fram i Enhetsregisteret.

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS-området, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap. Minstekravet i garantien er 30 000 for AS. Beløpet tilsvarer minimum aksjekapital. Dere må legge ved dokumentasjon for slik garanti, for eksempel en kontoutskrift fra bank.

Alle utenlandske foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha en norsk representant med norsk forretningsadresse. Representanten må ha

  • fullmakt til å motta krav og gjøre rettslige handlinger på vegne av foretaket
  • hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge

Vi henter informasjon fra Enhetsregisteret om hvem som er den norske representanten.

Regelverk

Forskrift om bemanningsforetak


Konverter denne siden til PDF