Registrere bemanningsforetak

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet.

Hva er et bemanningsforetak?

Et bemanningsforetak er en virksomhet som har som formål å leie ut arbeidskraft. Utleid arbeidskraft er utleide arbeidstakere ansatt hos utleier, men som står under oppdragsgivers eller innleiers ledelse. 

Alle bemanningsforetak må være registrerte

Alle virksomheter som har som formål å drive utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert som bemanningsforetak hos Arbeidstilsynet. Det er forbudt å kjøpe bemanningstjenester fra virksomheter som ikke er oppført i dette registeret.

Finn registrerte bemanningsforetak

Søke etter registrerte bemanningsforetak

Registrering av bemanningsforetak

Dere må registrere bemanningsforetak i Altinn (innlogging via ID-porten). 

Registrer bemanningsforetak (altinn.no)

Hvem skal registrere seg?

Alle bemanningsforetak som driver med utleie av arbeidskraft i Norge, skal være registrert hos Arbeidstilsynet. Dere må registrere virksomheten som bemanningsforetak, dersom dere har som formål å leie ut arbeidskraft.

Dere har ikke plikt til å registrere dere som bemanningsforetak dersom virksomheten produserer varer, men leier ut arbeidskraft når dere har ledig kapasitet. 

Når kan det leies inn arbeidskraft fra andre virksomheter enn bemanningsforetak?

Kun hovedenheter kan søke og stå som registrert

Det er den juridiske hovedenheten som skal søke og stå som registrert hos Arbeidstilsynet. Underenheter eller avdelinger, som ikke er selvstendige enheter, kan ikke søke.

For å sende skjema og lese post fra oss må dere ha disse rollene i Altinn:

  • Dere må ha rollen utfyller/innsender for å fylle ut og sende skjema.
  • Dere må ha rollen post/arkiv for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Har dere spørsmål om roller, må dere kontakte Brønnøysundregistrene (bbreg.no)

Dere vil få beskjed når meldingen deres er behandlet, og senest innen 28 dager.

Krav for å få registrert et bemanningsforetak

Det er ulike krav som må innfris for å få registrert et bemanningsforetak, basert på hvilken selskapsform dere har og om foretaket er registrert i Norge eller ikke.

I tillegg til å være registrert hos Arbeidstilsynet må alle bemanningsforetak være registrert i Enhetsregisteret og som arbeidsgiver hos Skatteetaten.

Bemanningsforetak må også være registrert med arbeidstakere i Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret) (nav.no). Arbeidstilsynet henter informasjonen om antall arbeidstakere fra Enhetsregisteret, som igjen henter data fra Aa-registeret.

Bemanningsforetak kan være registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap i Norge.

Bemanningsforetak som er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap eller tilsvarende i et annet EØS-land, oppfyller kravet til å kunne drive virksomhet i Norge. Foretaket må legge ved dokumentasjon for registreringsforholdet hvis dette ikke kommer fram i Enhetsregisteret.

Bemanningsforetak som ikke er registrert som aksje- eller allmennaksjeselskap, og foretak utenfor EØS-området, må stille sikkerhet i form av garanti fra bank eller forsikringsselskap. Minstekravet i garantien er 30 000 for AS. Beløpet tilsvarer minimum aksjekapital. Dere må legge ved dokumentasjon for slik garanti, for eksempel en kontoutskrift fra bank.

Alle utenlandske foretak som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge, skal ha en fast representant. Representanten har fullmakt til å få krav og gjøre rettslige handlinger på vegne av foretaket. Representanten må ha hjemsted eller fast forretningsadresse i Norge.

Informasjon om hvem som er deres faste representanten, henter vi fra skjemaet som dere fyller ut i Altinn. 

Forny registreringen hvert år (årlig melding)

Som registrert bemanningsforetak må dere hvert år fornye registreringen ved å bekrefte at dere fremdeles oppfyller kravene i forskrift om bemanningsforetak § 7. Dette gjør dere ved å sende inn en årlig melding til oss.

Fristen for å sende inn årlig melding er 31. januar hvert år. 

I begynnelsen av januar får dere et brev fra oss med lenke til et Altinn-skjema som dere skal bruke for å fornye registreringen. Ved å fornye registreringen vil dere stå oppført i registeret over bemanningsforetak i ett år til.

For å sende inn årlig melding må dere ha riktige roller i Altinn. Dere ser hvilke roller dere trenger, over.

Sender dere inn årlig melding via eDialog eller på annen måte enn Altinn, blir ikke meldingen behandlet.

Hva skjer hvis dere ikke sender inn melding?

Hvis dere ikke sender melding innen fristen, blir bemanningsforetaket slettet fra registeret. Da kan dere ikke lenger drive lovlig utleie av bemanningstjenester.

Regelverk

Forskrift om bemanningsforetak


Konverter denne siden til PDF