Innleie av arbeidskraft fra produksjonsbedrift

En produksjonsbedrift (utleier) har lov til å leie ut egne arbeidstakere midlertidig til andre virksomheter. Det forutsetter at både utleier, innleier og tillitsvalgte hos innleier, følger kravene i regelverket.

Hva er innleie fra en produksjonsbedrift?

En produksjonsbedrift er en virksomhet hvor egen produksjon av varer eller tjenester utgjør hoveddelen av virksomhetens aktiviteter. Eksempler på typiske produksjonsbedrifter er entreprenørfirma eller rørleggerbedrifter. Disse har ikke som formål å leie ut arbeidskraft som en fast del av sin næringsvirksomhet.

De har likevel mulighet til å leie ut faste arbeidstakere. Det kan for eksempel gjelde ved midlertidig overskudd av arbeidskraft. Dette kan være et alternativ til permittering eller oppsigelse.

Innleie fra en produksjonsbedrift kan skje uavhengig av om innleieren har et midlertidig behov for arbeidstakere. Dette skiller seg fra kravet til midlertidig behov ved innleie fra bemanningsforetak.

Når er det lovlig å leie inn arbeidstakere fra en produksjonsbedrift?

Dette er minimumskravene:

For at dere lovlig skal kunne leie arbeidstakere fra en produksjonsbedrift, må disse kravene være oppfylt hos produksjonsbedriften (utleieren):

 • Produksjonsbedriftens daglige drift skal ikke være å leie ut arbeidskraft, slik det er i et bemanningsforetak. Dette betyr at
  • utleien må gjelde de samme fagområdene som utgjør utleiers hovedvirksomhet. Hvis utleier kun driver med snekkerarbeid, så må utleien gjelde snekkerarbeid.
  • produksjonsbedriften ikke kan leie ut mer enn 50 prosent av sine fast ansatte. Dette inkluderer både produksjonsmedarbeidere og administrativt ansatte.
 • Den utleide arbeidstakeren skal være fast ansatt hos produksjonsbedriften.

Disse kravene er ikke uttømmende, men er minimumskrav.

Noen ganger gjelder strengere krav

I noen tilfeller er det ikke nok at produksjonsbedriften oppfyller minimumskravene. En produksjonsbedrift kan sies å ha til formål å drive utleie av arbeidskraft selv om utleien gjelder samme fagområder som er bedriftens hovedbeskjeftigelse og utleien utgjør mindre enn 50 prosent av de fast ansatte.

For eksempel kan virksomhetens art, omfanget av utleien og hvor ofte utleien skjer, bestemme om bedriften regnes som en produksjonsbedrift eller et bemanningsforetak.

Selv om utleieren oppfyller minimumskravene, kan det være tilfeller hvor produksjonsbedriften kan regnes som bemanningsforetak.

Her er to eksempler:

 • Permanent utleie: En databedrift som permanent leier ut 30 prosent av sine IT-ansatte, driver i realiteten som bemanningsforetak, til tross for at utleien skjer innenfor det som utgjør virksomhetens hovedaktivitet og i et begrenset omfang.
 • Formålet med arbeidsforholdet: En produksjonsbedrift som ansetter en person der selve formålet med ansettelsen er at vedkommende skal leies ut, og den utleide arbeidstakeren ikke har noen stilling å gå tilbake til i produksjonsvirksomheten, driver i realiteten som bemanningsforetak.

Les mer om bemanningsforetakets ansvar og plikter.

Innleier skal involvere egne tillitsvalgte ved leie av arbeidskraft fra produksjonsbedrift

Innleier må drøfte bruken av innleie med tillitsvalgte som representerer flertallet av den arbeidstakergruppen innleien gjelder, før det tas en beslutning om å benytte innleie fra produksjonsvirksomhet. Hvis innleien gjelder elektrikere, må drøftingen gjøres med en tillitsvalgt som representerer flertallet av elektrikerne hos innleier. 

Drøftingen gir arbeidstakerne mulighet til å bli hørt, men ved uenighet er det arbeidsgiver som avgjør om det skal leies inn fra produksjonsbedrift.

I disse tilfellene skal det lages skriftlig avtale med tillitsvalgte:

 • Når andelen innleide arbeidstakere overstiger 10 prosent av de ansatte. Ved mindre bedrifter kan man leie inntil tre arbeidstakere uten skriftlig avtale, selv om dette overstiger 10 prosent av antall egne arbeidstakere.
 • Når innleien har en varighet utover ett år.

Avtalen skal gjøres med en tillitsvalgt som representerer flertallet av den arbeidstakerkategorien som innleien gjelder. Hvis innleien gjelder elektrikere, må avtalen inngås med en tillitsvalgt som representerer flertallet av elektrikerne hos innleier. 

Kravet om skriftlig avtale med tillitsvalgt gjelder ikke hvis utleien skjer mellom bedrifter i samme konsern.

Innleier skal ved forespørsel fra tillitsvalgte dokumentere at innleien fra produksjonsbedriften er lovlig.

Hva skjer hvis utleien av arbeidskraft er ulovlig?

Både utleier og innleier må være sikre på at produksjonsbedriften leier ut lovlig.

Hvis det viser seg at dere har leid inn arbeidstakere fra en produksjonsbedrift som ikke driver utleie i tråd med lovkravene, kan konsekvensen bli at produksjonsbedriften blir å regne som et bemanningsforetak. I så fall leier dere ulovlig fra et uregistrert bemanningsforetak. Da blir også konsekvensene de samme som ved ulovlig innleie fra bemanningsforetak. For eksempel kan den innleide arbeidstakeren kreve fast ansettelse eller erstatning, og Arbeidstilsynet kan gi innleiebedriften overtredelsesgebyr.

Konsekvenser av ulovlig innleie fra bemanningsforetak 

Innleier bør derfor sikre seg dokumentasjon fra produksjonsbedriften som viser at de ikke har til formål å drive med utleie.

Hvis det viser seg at produksjonsbedriften leier ut på en slik måte at den kan sies å ha til formål å drive med utleie av arbeidskraft, kan det bety at de driver med ulovlig utleie som uregistrert bemanningsforetak. Da kan bedriften måtte avslutte utleievirksomheten, så fremt de ikke registrerer seg som bemanningsforetak.

Les mer om bemanningsforetakets ansvar og plikter.

Hvis produksjonsbedriften leier ut arbeidstakere som ikke er fast ansatt hos dem, men ellers ikke bryter noen av kravene for å lovlig utleie, skal leieforholdet avsluttes og den som er innleid gå tilbake til produksjonsbedriften.

Det kan være at den midlertidige ansatte har rett til fast ansettelse hvis

 • den midlertidige ansettelsen ikke er lovlig
 • den midlertidige ansettelsen har vart over tre eller fire år

Les mer om reglene for midlertidig ansettelse.

Regelverk

Innleie fra virksomhet som ikke har til formål å drive utleie i arbeidsmiljøloven § 14-13