Arbeidsforhold

Her finner du en lenkeoversikt over temaer som er relatert til arbeidsforhold.

 • Ansettelse

  Hovedregelen er at arbeidstaker skal ansettes fast. Det skal alltid inngås skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av arbeidsforholdets varighet og størrelse på stillingen.

 • Arbeidsavtale

  Arbeidstakarar skal alltid ha ein skriftleg arbeidsavtale. Dette gjeld uansett om det er ei fast eller midlertidig stilling. Det er ingen unntak frå denne regelen.

 • Arbeidstid

  Arbeidstid er den tiden arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. Regelverket har grenser for arbeidstiden og krav om pauser og daglig og ukentlig fri.

 • Ferie

  Alle arbeidstakere har krav på minst 25 virkedager ferie hvert år. Hverdager inkludert lørdager er virkedager. Søndager og helligdager regnes ikke som virkedager. Normalt vil seks virkedager tilsvare en uke. Arbeidstaker har altså krav på fire uker og en dag ferie hvert kalenderår.

 • Generelle krav til opplæring

  Arbeidsgiver skal sørge for at alle arbeidstakere får den opplæringen, øvelsen og instruksjonen de trenger for å utføre arbeidet på en sikker måte og for å kunne mestre arbeidsoppgavene sine. 

 • Kontroll og overvaking

  Tilsette har rett til personvern og privatliv også på jobb. Men denne retten vil kunne bli innskrenka av det legitime behovet arbeidsgivaren har for forsvarleg drift. 

 • Krav til gjennomgående, dokumentert og sertifisert opplæring

  Arbeidsgiver skal sørge for at ansatte får den opplæring, den praktiske øvelse og de instruksjoner som er nødvendig for å utføre arbeidet på en trygg måte. Legg bruksanvisningen til grunn. Riktig opplæring bidrar til reduksjon i ulykker, skader og sykdom.

 • Lønn

  Det er inga generell minstelønn i Noreg. Lønn blir avtalt mellom arbeidsgivar og arbeidstakar som ein del av den skriftlege arbeidsavtalen. Sjølv om det ikkje er noka generell minstelønn i Noreg, er det i enkelte bransjar innført minstelønn.

 • Medvirkning

  Godt arbeidsmiljøarbeid avhenger av at arbeidstakerne og arbeidsgiverne samarbeider om å finne gode løsninger. Medvirkning innebærer at arbeidstakernes synspunkter og innspill skal høres og vurderes nøye, før arbeidsgiver tar en endelig beslutning. 

 • Omstilling

  Informasjon, medverknad og fagleg utvikling må til for at ei omstilling skal bli konstruktiv og positiv for den enkelte arbeidstakaren. 

 • Oppsigelse

  Et arbeidsforhold avsluttes ved at enten arbeidsgiver eller arbeidstaker leverer en skriftlig oppsigelse.

 • Permisjoner

  Permisjon er en rett for arbeidstaker til å være borte fra arbeidet sitt i et begrenset tidsrom. Permisjon kan være lønnet – helt eller delvis – eller ulønnet.

 • Permittering

  Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak og arbeidsgiver samtidig er fritatt lønnsplikten sin. Arbeidsforholdet består og det forutsettes at arbeidsstans kun er midlertidig. 

 • Tilrettelegging av arbeidet

  Tilrettelegging er alle de tiltak man iverksetter i forbindelse med organisering og utførelse av arbeidet, utforming av arbeidsplassen og arbeidsmiljøet generelt. Arbeidsgiver skal organisere arbeidet og legge det til rette slik at arbeidstakerne kan være i jobb og være like friske når de går hjem fra arbeidet som da de kom.

 • Tvisteløsningsnemnda

  Etter arbeidsmiljøloven kan visse tvister avgjøres i tvisteløsningsnemnda. Tvisteløsningsnemnda er et eget forvaltningsorgan og er ikke underlagt Arbeidstilsynet, men Arbeidstilsynet fungerer som sekretariat for nemnda.

 • Vern mot diskriminering

  Forboda mot diskriminering i arbeidslivet er regulert i arbeidsmiljølova og likestillings- og diskrimineringslova.