Opplæring fra sertifisert virksomhet

For enkelte typer arbeidsutstyr inkludert maskiner, er det krav om opplæring fra sertifisert virksomhet. 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstakere som skal bruke arbeidsutstyret i listen i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3 har opplæring fra sertifisert virksomhet.

Oversikt over kjøretøy med krav om sertifisert sikkerhetsopplæring - med bilder

Avklaringer fra Arbeidstilsynet

Det er en juridisk ansvarlig bedrift med organisasjonsnummer, og som er sertifisert, som kan drive opplæring i bruk av arbeidsutstyr listet i forskrift om utførelse av arbeid § 10-3. Den sertifiserte virksomheten kan leie inn kvalifiserte instruktører, men det må være en skriftlig avtale som ligger til grunn, og denne avtalen må være godkjent av det utpekte sertifiseringsorganet.

Den sertifiserte opplæringsvirksomheten som er ansvarlig, skal være den synlige virksomheten i både annonseringen, gjennomføringen og dokumentasjonen av kurset.

Den opplæringen som tilbys av sertifisert virksomhet etter § 10-3, skal være ett helt kurs selv om kurset kan bestå av flere moduler. Det betyr at opplæringen omfatter også praktisk opplæring i modul 3 og 4, og inkluderer avsluttende praktisk prøve.

Det er følgelig ikke anledning til å markedsføre og selge deler av eller enkeltstående moduler av denne opplæringen.

Kurs kan også gis som påbygging av eksisterende kompetansebevis til nye utstyrsklasser. I annonsering for kurs for påbygging til nye utstyrsklasser, skal det tydelig gå frem at kurset er for personer som allerede har et kompetansebevis innenfor den aktuelle gruppen arbeidsutstyr.

Når forskriften endres vil tidligere gjennomførte moduler fortsatt gjelde, men det som er viktig fra modul 1 skal gjentas for aktuelt kjøretøy i modul 2. Det er meningen at modul 2 skal gjennomføres slik at modul 1 ikke trenger å gjentas, selv om det går noen år mellom modul 1 og første maskingruppe og påbygging av kompetansebeviset med ny maskingruppe.

Et kompetansebevis er bevis på gjennomført grunnleggende sikkerhetsopplæring i bruk av arbeidsutstyr, og foreldes ikke. Kompetansebevis for kran, truck og anleggsmaskiner under arbeidsmiljøloven, gir en arbeidstaker lov til å kjøre under arbeidsgivers tillatelse. Kompetansebeviset gir altså ikke en rett til å føre et arbeidsutstyr, slik førerkort gir førerrett til å kjøre på offentlig vei etter veitrafikkloven.

Der Arbeidstilsynets opplæringsplaner for Modul 1 og Modul 2.3 gjennomføres ved en sertifisert opplæringsvirksomhet for utstedelse av kompetansebevis G11-Løfteredskap, kan slik fullført opplæring senere inngå som delkompetanse til en kranklasse hvor det utstedes kompetansebevis i henhold til forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

Det er kun når opplæring i Modul 1 og Modul 2.3 G11-Løftereskap er gitt av en sertifisert opplæringsvirksomhet, at denne delkompetansen senere kan benyttes for påbygging til krantyper nevnt i § 10-3. Dersom opplæring i G11-Løfteredskap gjennomføres av en virksomhet som ikke er sertifisert, skal denne opplæringen ikke aksepteres av sertifisert opplæringsvirksomhet, som grunnlag for å fullføre kranopplæring etter § 10-3.

En sertifisert opplæringsvirksomhet utsteder dokumentasjon for kompetanse G11-Løfteredskap etter opplæring i Modul 1 og Modul 2.3, og den sertifiserte virksomheten usteder dokumentasjonen i henhold til §§ 10-1 og 10-2.

Det presiseres at Modul 2.3 er en teoretisk modul, men bør ikke gjennomføres som fjernundervisning da den inneholder to timer med praktisk bruk av løfteredskap. Arbeidstaker må derfor i tillegg få opplæring i praktisk bruk, signalgiving, løfteredskap, bruksanvisninger og hvordan arbeidsgiver plikter å planlegge og organisere løfteoperasjoner i henhold til forskrift om utførelse av arbeid, kapittel 18 Arbeid med løfteutstyr.

Læreplanene gjentar de samme emnene i flere av modulene. Dermed blir det lærebokforfatterens oppgave å presentere stoffet slik at det er relevant for den enkelte modulen og sammenhengen det presenteres i. Lærebokforfatteren kan da gjøre en skjønnsmessig vurdering av hva som er mest interessant og relevant for de ulike modulene. En slik vurdering kan og bør også instruktørene gjøre, helst vurdert mot kvalifikasjonen til elevene og hvordan det som er lært skal anvendes i det daglige arbeidet videre.

For eksempel, når eleven har lært om «Sikker Jobb Analyse» (SJA) i modul 1, så kan progresjonen i modul 2.3 Løfteredskap være å gjøre en SJA i praksis før et tenkt løft.

Et annet eksempel, etter å ha lært om arbeidsgivers plikt til å organisere arbeidsplassen og til å ha regler for gående og kjørende i modul 1, kan progresjonen i modul 2.2 – truck, være å gå gjennom både fornuftige trafikkregler for et konkret industriområde, og også måter å lede trafikken på, slik at gående og kjørende unngår uforvarende å møtes.

Dagens opplæringsplaner står ikke i veien for å ta i bruk nye tekniske løsninger og tilhørende tjenlige læringsmetoder. Samtidig skal kravene i opplæringsplanene oppfylles, både når det gjelder læringsmål, timeantall og kvalitetene som står beskrevet. F. eks. når modul 1 tas som e-læring, så skal kvalitetene som følger med klasseromsamlinger, ivaretas i modul 2. Det følger av opplæringsplanen for modul 2. Det er faktisk en forutsetning for e-læring i modul 1, at elevene skal møtes i modul 2 for undervisning, dialog og samarbeid som beskrevet i opplæringsplanen. Det er følgelig ikke anledning til å selge teorimodulen som webinar.

En viktig oppgave for Sertifiseringsordningen, er de sertifiserte virksomhetenes mulighet for konkurranse under like vilkår innenfor ordningens forutsetninger. Den som kjøper kurs, får mulighet for å velge mellom de ulike løsningene som tilbys, i den grad tilbyderne greier å synliggjøre hva som er spesielt med deres kurs.

En utenlandsk arbeidstaker har søkt Arbeidstilsynet og fått tillatelse til å kjøre arbeidsutstyr i Norge, på grunnlag av kvalifikasjoner opparbeidet i annet EØS-land eller Sveits . Vedkommende kan dokumentere kvalifikasjoner på motvektstruck under 10 tonn. Kan vedkommende på grunnlag av godkjenningen:

  • få godkjent påbyggingsmodul C1 tatt hos en sertifisert opplæringsvirksomhet og følgelig få kompetansebevis for C1-modulen?
  • få godkjent påbyggingskurs for truck over 10 tonn hos sertifisert opplæringsvirksomhet, og få kompetansebevis for f.eks. T8?

Svar: Ja, arbeidstakeren kan få kompetansebevis for de maskinkategoriene vedkommende har fått opplæring i hos sertifisert opplæringsvirksomhet. Samtidig er tillatelsen fra Arbeidstilsynet med som grunnlag for dokumenterte kvalifikasjoner. Tillatelsen må brukes sammen med det nasjonale kompetansebeviset og det utstedte norske kompetansebeviset fra sertifisert virksomhet for de nye maskinkategoriene.

Tidligere var det vanlig at den som skulle lære å kjøre anleggsmaskin, begynte å føre en praksisbok, også kalt «gulbok». Hver arbeidsøkt i maskinen ble dokumentert i praksisboka med antall timer og hvilket arbeid som var gjort. Det var mange hundre timer som skulle dokumenteres. Gulbok ferdig utfylt før 2001 gjelder fremdeles som dokumentasjon på opplæring, sammen med dokumentasjon på arbeidstakerens identitet. 

I tillegg skal personen med gyldig gulbok kunne dokumentere opplæring i tråd med bruksanvisningen, i hva som er nytt for vedkommende på den spesifikke maskinen vedkommende fører, dvs. typespesifikk opplæring i tråd med forskrift om utførelse av arbeid § 10-4. Men fra 2001 skal en person ha opplæring fra sertifisert virksomhet, før vedkommende har lov til å kjøre anleggsmaskiner.

Arbeidstilsynet får likevel noen spørsmål om hva som er krav til opplæring for en person som har dokumentert kjøreerfaring på anleggsmaskin. Svaret er at det er normal framgangsmåte som gjelder, også når eleven har kjørt før: Den som vil ha kompetansebevis, gjennomgår hele opplæringen for å nå læremålene beskrevet i opplæringsplanene, inkludert praktisk opplæring beskrevet i modul 4.1. I modul 4 står det at "Dersom en person oppnår disse ferdighetsmålene ved forbruk av færre opplæringstimer, kan Sertifisert Opplæringsvirksomhet fremstille vedkommende til avsluttende praktisk prøve tidligere." Jf. modul 4.1 kapittel 2 andre avsnitt. Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve der alle læremålene blir testet, jf. vedlegg 1 i modul 4.1.

Etter at Koronaunntakene for opplæring ble opphevet i mars 2022, er kravene til opplæring i modul 2 tvetydige, siden modul 1 krever at kandidatene samles under modul 2. Etter rådene fra Samarbeidsrådet (LO og NHO), ønsker ikke Arbeidstilsynet å forby fjernundervisning av modul 2.

Arbeidstilsynet arbeider med retningslinjer for fjernundervisning også under modul 2. Samarbeidsrådet er spesielt bekymret for at prøver tatt uten instruktør tilstede, ikke sikrer god nok kontroll, derfor har Arbeidstilsynet foreslått at alle prøver skal gjennomføres i løpet av en fysisk samling hos den sertifiserte virksomheten, med instruktør til stede. Det betyr at når modul 2 blir gjennomført som videomøte, skal prøvene gjennomføres under modul 3.

Allerede høsten 2021 rådet Samarbeidsrådet Arbeidstilsynet til å fortsatt åpne for at digital undervisning skal være mulig også i fremtiden. I unntaket som ble gitt under pandemien, ble det presisert at webinar ikke oppfyller kravene til dialog i opplæringsplanene. Å gjennomføre modul 2 som enveisformidling over nettet (som webinar eller film) har altså aldri vært aktuell opplæring innenfor opplæringsplanene.

Samarbeidsrådet råder til fortsatt mulighet for fjernundervisning av modul 2. Samtidig forutsetter enkelte deler av modul 2 at arbeidsutstyret er tilgjengelig for både instruktøren og for kandidatene. Det er spesielt tydelig i modul 2.3. og muligens i kranopplæringen. Slike deler av modul 2 må derfor fremdeles skje med fysisk oppmøte. Arbeidstilsynet arbeider nå med en retningslinje for fjernundervisning under modul 2, i forlengelsen av Samarbeidsrådets innspill.

Målet med en retningslinje er å sikre at de delene av modul 2 som kan gjennomføres som videomøte, skal ivareta (1) nødvendig interaksjon om både problemer med bruk av det digitale mediet og om det faglige stoffet, (2) dialog mellom instruktøren og elevene, og (3) at instruktøren legger til rette for at elevene kan samarbeide.

Arbeidstilsynet skal ha en ny dialog med Samarbeidsrådet om retningslinjen, før den sendes ut til næringen.

Når effektgrensen for en anleggsmaskin skal beregnes, skal totalt installert effekt legges til grunn, dvs. samlet mulig effektuttak i anleggsmaskinen. Den som skal føre en masseforflyttingsmaskin (anleggsmaskin) med større effekt enn 15 kW (20,4 hk), skal først få grunnleggende opplæring fra en sertifisert virksomhet før videre opplæring under arbeidsgiveren. Se bl.a. forskrift om utførelse av arbeid § 10-3.

I Norge trenger arbeidsgiverne/eierne å kjenne totalt installert effekt, for å vite hvilken opplæring de er pålagt å gi den ansatte. Importøren eller distributøren til Norge skal derfor oppgi totalt installert effekt for anleggsmaskinen sin. Maskinen skal være forsynt med alle opplysninger som er nødvendige for sikker bruk av maskinen, jf. forskrift om maskiner vedlegg I, punkt 1.7.3. tredje ledd. Hvis totalt installert effekt ikke er oppgitt, er det nærliggende å anta at effekten er over 15 kW.

Sertifiserte virksomheter

Oversikt over sertifiserte opplæringsvirksomheter finner du på nettsidene til Samarbeidsgruppen for sertifiseringsorganer (SGS): Nettsidene til SGS:

Finn sertifiserte virksomheter:

Opplæring hos sertifisert virksomhet må følge egne opplæringsplaner for dette arbeidsutstyret.

Opplæringsplaner for sertifisert opplæring

Opplæringen består av fire moduler. Modul 1 og 2 skal avsluttes med en teoretisk prøve og modul 4 skal avsluttes med en praktisk prøve. Opplæringsplanene kan lastes ned som pdf-filer nedenfor.

Den sertifiserte opplæringsvirksomheten skal sørge for følgende i forbindelse med utarbeiding, gjennomføring og dokumentasjon av prøve eller vurdering etter sikkerhetsopplæringen:

  1. Prøve eller vurdering skal være dokumenterbar
  2. Prøve eller vurdering skal dekke et tverrsnitt av opplæringsplanene og sikkerhet skal vektlegges
  3. Gjennomført prøve bedømmes av opplæringsvirksomheten til bestått eller ikke bestått
  4. Det skal finnes rutiner for eventuell anke av karakter

Krav til gjennomgående, dokumentert og sertifisert opplæring

Generelle krav til opplæring