§ 24. Førstehjelpsrom og -utstyr

Hensiktsmessig førstehjelpsutstyr skal være tilgjengelig på alle steder der arbeidsforholdene gjør det påkrevd.
Dersom arbeidstakerne kan utsettes for helseskadelig luft, skal det også finnes hensiktsmessig og tilstrekkelig puste- og gjenopplivingsutstyr.
Dersom arbeidsplassens størrelse, arbeidets art og risikoen for ulykker gjør det påkrevd, skal det innredes et eller flere førstehjelpsrom som er utstyrt med nødvendig førstehjelpsutstyr. I rommene skal det være satt opp en lett synlig førstehjelpsinstruks.
Førstehjelpsrom skal være hensiktsmessig merket, og tilrettelagt for bruk av bårer.