Forskrift om helse og sikkerhet ved landboring

DatoFOR-1998-09-17-982
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Ikrafttredelse1998-09-17
Sist endret
FOR-2015-12-08-1892
Gjelder forNorge
Hjemmellov/1971-05-21-47/§37, lov/2002-06-14-20/§43, lov/2002-06-14-20/§44, forskrift/2002-05-23-770, lov/2005-06-17-62/§3-1, lov/2005-06-17-62/§3-2, lov/2005-06-17-62/§4-4, lov/2005-06-17-62/§4-5, lov/2005-06-17-62/§5-2,
KorttittelForskrift om helse og sikkerhet ved landboring

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for arbeidstilsynet og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern (nå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) 17. september 1998 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 8 nr. 4, § 11 nr. 5, § 12 nr. 5, § 14 tredje ledd og § 21 fjerde ledd og lov av 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk § 37 første ledd, jf. lov av 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 43, jf. § 44, jf. delegeringsvedtak av 23. mai 2002 nr. 770 og delegeringsvedtak av 26. juni 2002 nr. 728.)
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1, § 3-2, § 4-4, § 4-5 og § 5-2.
EØS-henvisninger: Gjennomfører EØS-avtalen, vedlegg XVIII, 16, jf. Rdir. 92/91/EØF om minimumskrav med sikte på å forbedre vernet av arbeidstakernes sikkerhet og helse i boringsrelatert utvinningsindustri for landbasert sektor.
Endret ved forskrifter 10 juli 2002 nr. 819, 8 des 2003 nr. 1458, 8 des 2015 nr. 1892.