Krav om tillatelse for å arbeide med asbest

Alle virksomheter som skal utføre riving, reparasjon eller vedlikehold av asbestholdig materiale, må ha tillatelse fra Arbeidstilsynet. Det er forbudt for virksomheter å utføre asbestarbeid uten en slik tillatelse. 

For å få tillatelse fra Arbeidstilsynet må virksomheten kunne dokumentere flere forhold som skal sikre at ingen blir eksponert for asbest.

Virksomheten må i søknaden til Arbeidstilsynet dokumentere at de har tilstrekkelig kompetanse for å arbeide med asbest på en sikker måte. Det gjelder blant annet metoder og opplæring av de ansatte. Regelverket har krav til hva som skal være med i en søknad om tillatelse til asbestarbeid. 

Arbeidstilsynet gir tillatelse for både utvendig og innvendig sanering, eller kun utvendig sanering. Tillatelsen kan også begrenses til sanering av vann og avløpsrør av asbestsement eller til kun å gjelde enklere håndverkerarbeid for eksempel elektrikerarbeid, rørleggerarbeid, glassarbeid.

Krav til opplæring i arbeid med asbest

Det er bare arbeidstakere med spesiell opplæring som kan settes til arbeid med asbest eller asbestholdig materiale.

Opplæringen skal foretas av person med kompetanse på området. Om virksomheten selv har nødvendig kompetanse, kan de selv stå for opplæringen. Kravet til kvaliteten på opplæringen er den samme som for dem som driver profesjonelle kurs. Krav til innhold i kurs i asbestarbeid

Virksomheten skal dokumentere den opplæringen som arbeidstakerne har fått. Det vil si:

 • navn på arbeidstakerne og beskrivelse av den enkeltes opplæring
 • kopi av kursbevis for den enkelte
 • kursbeviset må ha dato for opplæringen og bør også beskrive innholdet i kurset

Opplæringen må fornyes minst hvert tredje år.

Søk om tillatelse fra Arbeidstilsynet

Før virksomheten kan sende søknaden om tillatelse til asbestarbeid til Arbeidstilsynet skal den legge fram søknaden for verneombudet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten. De skal gi en uttalelse om innholdet i søknaden. Denne uttalelsen skal virksomheten legge ved søknaden sammen med en instruks for arbeidet. 

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • hvordan arbeidet vil bli organisert
 • hvilke metoder som skal benyttes
 • vernetiltak som vil bli iverksatt
 • opplæring av arbeidstakerne
 • helseundersøkelse av arbeidstakerne
 • virksomhetens erfaring med slikt arbeid
 • eventuelle merknader til søknaden fra verneombudet, arbeidsmiljøutvalget og bedriftshelsetjenesten ved virksomheten 

Følgende vedlegg skal være med søknaden:

 • Instruks for arbeidet
 • Kopi av kursbevis

Last ned søknadsskjema 

Skjema for søknad om tillatelse for arbeid med asbest (word)
Skjema for søknad om tillatelse for arbeid med asbest (pdf)

Merk at pdf-filene bør fylles ut i programmet Adobe Reader og ikke i nettleseren din. 

Søknaden om tillatelse for arbeid med asbest sendes til Arbeidstilsynet via eDialog
Les om hvordan du kan sende brev og dokumenter til oss digitalt

Alternativt kan melding sendes med tradisjonell post:
Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden
7468 Trondheim

Tillatelse for tre år

Arbeidstilsynet gir tillatelse for å arbeidet med asbest for tre år. Alle virksomheter med tillatelse til å arbeide med asbest blir oppførte i Arbeidstilsynets register. Det er forbudt for andre virksomheter å drive med arbeid med asbest. 

Arbeidstilsynet kan trekke tilbake tillatelsen hvis virksomheten ikke utfører arbeidet forsvarlig, eller på annen måte handler i strid med regelverket om arbeid med asbest.

Regelverk

Om søknad om tillatelse til å arbeide med asbest og innholdet i søknaden:
Forskrift om utførelse av arbeid § 4-3

Om opplæring i arbeid med asbest:
Forskrift om utførelse av arbeid § 4-5

Mer informasjon

Asbest
Sanering av asbest
Hva et kurs i asbestsanering skal inneholde
Melding til Arbeidstilsynet om asbestarbeid


Konverter denne siden til PDF