Klage

Hovedregelen er at alle enkeltvedtak fattet av Arbeidstilsynet kan påklages. Vedtak som fattes av klageinstans kan normalt ikke påklages. Vanligvis er det altså bare én klageinstans.

Klagen skal sendes til den instans som har truffet vedtaket. Direktoratet for arbeidstilsynet er klageinstans for enkeltvedtak truffet av det lokale arbeidstilsyn (regionkontorene). Arbeids- og sosialdepartementet er klageinstans for enkeltvedtak truffet av direktoratet.

Arbeidstilsynets regionkontor og godkjenningsenheter kan omgjøre egne vedtak. Hvis de ikke endrer sitt vedtak etter å ha mottatt en klage, vil klagen bli sendt videre til Direktoratet for arbeidstilsynet som er klageinstans.

Er vedtaket truffet av Direktoratet for arbeidstilsynet som førsteinstans, vil klagen bli vurdert av direktoratet og videresendt til departementet hvis dette ikke finner at vedtaket på bakgrunn av anførslene i klagen bør endres.

Dersom vedtaket er fattet av Direktoratet for arbeidstilsynet som førsteinstans, er Arbeids- og sosialdepartementet klageinstans.

En klage skal - uavhengig av hvem som er klageinstans - sendes til Arbeidstilsynet.

Du kan sende klage via eDialog.

Les mer om hvordan du kan sende brev til oss digitalt.

Klagen kan også sendes med tradisjonell post:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720 Torgarden 
7468 Trondheim

Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt vedtaket er mottatt, jf. forvaltningsloven § 29. Klagen skal undertegnes av klageren eller vedkommendes fullmektig.

Arbeidstilsynet sender alle brev til virksomheter digitalt via Altinn.no. Klagefrist på vedtak løper fra det første varselet fra Arbeidstilsynet om at vedtaket er gjort tilgjengelig. Det vil si når du har fått melding på e-post eller SMS om brev fra oss. Du varsles på nytt hvis brevet ikke blir åpnet innen 7 dager, men klagefristen løper allerede fra første varsel.

For å være innenfor klagefristen er det tilstrekkelig at klagen er postlagt før fristen går ut. Dersom klagen er fremsatt så sent at det kan være uklart om den er framsatt innenfor klagefristen, bør dato for mottak av vedtaket oppgis. Dersom klagen mottas etter utløpet av klagefristen, kan den bli avvist.

Det er mulig å søke om å få forlenget klagefristen. I en slik søknad må det oppgis hva som er årsaken til at fristen ønskes forlenget.

Merk: Krav om å gi opplysninger regnes ikke som enkeltvedtak, og har en klagefrist på tre dager.

Rett til å klage på enkeltvedtak har den som er part i saken samt andre som har rettslig klageinteresse i saken, jf. forvaltningsloven § 28.

Et krav om å sende inn opplysninger regnes ikke som et enkeltvedtak. Du kan klage dersom du mener dere ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysninger, jf. forvaltningslovens § 14.

Fristen for å klage er tre dager fra dere mottar kravet.

Hvis et vedtak ikke er begrunnet, kan du kreve en begrunnelse etter at vedtaket er mottatt. Dette må gjøres før klagefristen er gått ut. Ny klagefrist blir da regnet fra den dagen den utfyllende begrunnelsen blir mottatt.

I klagen må det presiseres:

  • hvilket vedtak som påklages
  • årsaken til at det klages
  • den eller de endringer som ønskes i vedtaket
  • eventuelt andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av klagen

Klagen må være undertegnet av den som klager eller hans fullmektig eller være autentisert som fastsatt i forskrift eller i medhold av forskrift, jf. forvaltningsloven § 32 b), jf. § 15 a.

Selv om det er rett til å klage på et vedtak, kan vedtaket vanligvis gjennomføres straks. Det kan imidlertid søkes om å få utsatt gjennomføringen av vedtaket til klagefristen er utløpt eller til klagen er avgjort.

Du kan søke om å få dekket utgifter til nødvendig advokathjelp etter reglene om fritt rettsråd. Det gjelder visse inntekts og formuesgrenser for å bli innvilget dette. Fylkesmannen eller din advokat kan gi nærmere opplysninger om dette. Hvis vedtaket er blitt endret til din fordel, kan du etter forvaltningsloven ha krav på å få dekket vesentlige kostnader som har vært nødvendige for å få endret vedtaket.

Arbeidstilsynet v/ Svartjenesten (tlf. nr. 73 19 97 00) vil kunne gi nærmere orientering om retten til å kreve slik dekning.

Hvis du mener at du har vært utsatt for urett fra den offentlige forvaltnings side, kan du klage til Stortingets ombudsmann for forvaltningen, Sivilombudsmannen. Sivilombudsmannen kan ikke selv endre vedtaket, men kan gi sin vurdering av hvordan den offentlige forvaltning har behandlet saken, og om det er gjort eventuelle feil eller forsømmelser. 

 


Konverter denne siden til PDF