Send melding om arbeid med asbest

Skal dere gjøre arbeid med asbest eller asbestholdig materiale, skal dere sende melding til Arbeidstilsynet på forhånd. Dere skal sende meldingen så tidlig som mulig.

Hvem skal sende melding om arbeid med asbest?

Det er virksomheten som skal arbeide med asbest og som har tillatelse fra Arbeidstilsynet, som skal sende meldingen til Arbeidstilsynet. Både hovedenhet og underenheter med tillatelse kan sende inn melding.

Dere sender inn melding om arbeid med asbest, før dere skal sanere, rive, reparere eller vedlikeholde materialer med asbest.

Når skal dere sende inn melding?

Send meldingen så tidlig som mulig, og senest én uke før dere skal starte arbeidet.

Send inn meldingen

Send inn melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale (altinn.no)

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen «utfyller/innsender» for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen «post/arkiv» for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene «hovedadministrator» eller «tilgangsstyring» kan

 • gi rollene «utfyller/innsender» eller «post/arkiv» til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene «hovedadministrator» eller «tilgangsstyring» som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Hva skal meldingen inneholde?

Dere skal oppgi adressen for hvor dere skal arbeide med asbest.

Skal dere jobbe i én av fleire leiligheter eller langs en strekning uten spesifikk adresse, skal dere gi mer spesifikk informasjon om hvor arbeidet skal foregå. Det kan for eksempel være opplysninger som 

 • leilighetsnummer
 • gårds- og bruksnummer
 • andre kjennetegning (farge, etasje, type eller avstand)

Oppgi start og slutt for saneringsperioden

I meldingen skal dere oppgi start og slutt for arbeidet. Oppgi saneringsperioden så presist som mulig. 

Meldingen gjelder bare for tre måneder

Meldingen gjelder for en periode på maks tre måneder. Varer arbeidet lenger enn tre måneder, må dere sende inn en ny melding før perioden er over.

Gi beskjed om dere endrer saneringsperiode

Viser det seg at dere må endre saneringsperioden, må dere gi oss beskjed om det. Bruk eDialog og send oss

 • oppdaterte datoer, med start- og sluttdatoer for arbeidet
 • adressen der dere gjør saneringsarbeidet
 • kort informasjon om årsaken til at perioden blir endret
 • referansenummeret som står i bekreftelsesbrevet dere har fått fra oss i Altinn

Se hva dere må sende oss av informasjon om dere endrer saneringsperiode eller avlyser arbeidet.

Har dere oppdaget uventet asbest under arbeidet dere driver med?

Noen ganger kan det oppstå uforutsette situasjoner eller forhold som gjør det nødvendig for dere å starte saneringsarbeidet før det har gått én uke fra dere har sendt inn melding, til dere starter. Da må dere gi beskjed om dette i meldingen.

Dette gjør dere ved å huke av om det er en 

 • hastemelding
 • ettermelding

Dere huker av for dette i meldeskjemaet.

I hvilke tilfeller kan dere sende en hastemelding?

Dere kan sende hastemelding ved arbeid der det er nødvendig med oppstart før det har gått én uke fra dere har sendt inn meldingen. Dette er ved funn av asbest eller mistanke om asbest som fører til stans i pågående renoverings- eller rivingsarbeid.

I hvilke tilfeller kan dere sende en ettermelding?

Dere kan sende ettermelding om arbeid som allerede er gjort, om det oppstår akutt lekkasje i vann- eller avløpsrør. Ettermelding er det bare kommuner med tillatelse til sanering av vann- og avløpsrør som kan sende inn.

Da skal dere oppgi datoene for når arbeidet faktisk startet og sluttet, selv om det er tilbake i tid.

Misbruk av hastemelding eller ettermelding

Misbruk av hastemelding eller ettermelding kan føre til pålegg eller overtredelsesgebyr fra Arbeidstilsynet.

Dere skal krysse av for hvilket arbeid dere skal gjøre:

 • innvendig sanering
 • utvendig sanering
 • arbeid med vann- og avløpsrør
 • enklere håndverkarbeid
 • fjerning av forurensede masser
 • helriving av bygg
 • helriving av bygg maskinelt
 • posesanering
 • annet

Hvilke materialer skal dere håndtere?

Dere skal krysse av for hvilke materialer dere skal håndtere. Dere kan krysse av for flere alternativer:

Asbestplater:

 • Asbestoluxplater
 • Eternitt
 • Internitt
 • Pernitt

Rør:

 • Asbestpapp i isolasjon
 • Asbestmasse i isolasjon
 • Asbestsementrør

Gulvbelegg:

 • Avrettingsmasse
 • Banebelegg
 • Linoleum
 • Vinylfliser

Andre typer:

 • Lim-og tetningsmiddel
 • Fliser
 • Sprøyteasbest
 • Ventilasjonsanlegg

Hvor stor mengde materiale skal dere håndtere?

Dere skal også oppgi hvor stor mengde materiale dere skal håndtere av de ulike typene. Oppgi mengden i riktig måleenhet (m2, m3, kg eller løpemeter).

Dere skal oppgi hvor mange arbeidstakere som skal håndtere asbest, i det aktuelle arbeidet dere melder inn.

I tillegg skal dere bekrefte at alle disse arbeidstakerne har gjennomført tilstrekkelig opplæring i metoden som dere skal bruke.

I meldingen skal dere bekrefte, krysse av for og beskrive ulike tiltak dere har satt i verk for å begrense at arbeidstakerne kommer i kontakt med asbest. Dere skal gi informasjon om

 • arbeidstakerne skal dusje etter hver arbeidsøkt
 • hvordan tilgangen til garderobe, vask og dusj er
 • hvilket personlig verneutstyr som blir brukt, og hvordan åndedrettsvern og verneklær blir vasket

Dere skal krysse av for og beskrive tiltakene dere har satt i verk for å unngå forurensing av asbest. Dere skal gi informasjon om

 • hvordan dere skal unngå forurensing til omgivelsene rundt saneringsstedet
 • dere skal bruke undertrykksone. Dette gjelder kun ved innvendig arbeid.
 • hvordan dere skal rydde opp og gjøre rent etter at arbeidet er ferdig
 • hvordan dere skal gjøre etterkontroll

Hvorfor skal dere sende inn en melding om arbeid med asbest?

Dere skal sende inn melding om arbeid med asbest fordi Arbeidstilsynet skal kunne vurdere om arbeidet er planlagt etter regelverket før dere starter.

Hva skal dere gjøre etter at meldingen er sendt inn?

Gjør meldingen tilgjengelig for arbeidstakerne

Dere må gjøre meldingen tilgjengelig for arbeidstakerne og representantene deres. Dette kan dere for eksempel gjøre ved å

 • henge opp meldingen der dere jobber
 • gjøre det mulig å hente opp meldingen på mobilen
 • legge inn meldingen i HMS-systemet dere bruker

Endringsmelding

Hvis det skjer endringer som gjelder en innsendt meldingen om arbeid med asbest, må dere så raskt som mulig sende oss en endringsmelding om dette:

Meld fra om endringer i en melding om arbeid med asbest (altinn.no)

Bruk denne endringsmeldingen når:

Dersom et arbeid med asbest er avlyst, må dere sende oss en endringsmelding for å varsle om dette.

Dere må også kort beskrive årsakene til at arbeidet er avlyst.

Dersom dere må endre saneringsperioden for et innmeldt arbeid med asbest, må dere endre dette i en endringsmelding.

Med saneringsperiode mener vi her perioden mellom start- og sluttdato for det planlagte arbeidet med asbest eller asbestholdig materiale.

Dere må også kort beskrive årsakene til at saneringsperioden er endret.

Endring i mengde eller type asbest

Hvis endringen i saneringsperioden skyldes at mengden eller typen asbest er endret må dere sende oss:

 • en endringsmelding om dette
 • en ny melding om arbeid med asbest

Den opprinnelige meldingen om arbeid med asbest vil ikke lenger gjelde ved endringer i mengden asbest. Etter at dere har sendt inn en endringsmelding, må dere derfor også sende oss en ny melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale for dette arbeidet (se ovenfor).

Dere må sende oss en ny melding om arbeid med asbest fordi regelverket krever dette når det er sannsynlig at endringer i arbeidsforholdene vil føre til en vesentlig økning i eksponeringen for asbestfibre.

Endring i mengden asbest betyr her både endringer i omfanget av asbest, funn av flere typer asbest og nye funnsteder i forbindelse med arbeidet i den opprinnelige meldingen.

Kun én endringsmelding om gangen

Når dere åpner skjemaet for endringsmeldingen, vil dere se en liste med aktuelle innsendte meldinger om arbeid med asbest fra virksomheten deres.

Dere kan kun endre én melding om arbeid med asbest om gangen. Hvis dere skal melde fra om endringer i flere innsendte meldinger, må dere sende oss en ny endringsmelding for hver av dem.

Regelverk 

Melding om arbeid med asbest eller asbestholdig materiale i forskrift om utførelse av arbeid § 4-4


Konverter denne siden til PDF