Norsk oversettelse av forordning om registrantens forpliktelse til å oppdatere registreringer etter REACH-forordningen art. 22

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) 2020/1435 om registrantens forpliktelse til å oppdatere registreringer etter art. 22 i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006.