Norske oversettelser av REACH

Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier med de tilpasninger som fremgår av EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV nr. 12zc og protokoll 1 til avtalen.
Nedenfor gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelser av følgende endringsforordninger til forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier: