§ 14a. Utsending i veitransportsektoren

Utsending foreligger når utenlandsk virksomhet etter avtale med en mottaker av transporttjeneste i Norge sender ut en sjåfør for egen regning og risiko og under egen ledelse for å utføre
 1. a.
  kabotasjetransport, det vil si godstransport der lasting og lossing av gods skjer i Norge eller persontransport hvor både på- og avstigning av passasjerer skjer i Norge
 2. b.
  tredjelandstransport, det vil si transport mellom Norge og et annet land dersom:
  1. i.
   ingen av landene er etableringslandet til virksomheten og
  2. ii.
   transporten er ikke en tilleggsaktivitet etter fjerde ledd.
Utsending foreligger ikke når sjåføren
 1. a.
  utfører en bilateral transport etter tredje ledd eller utfører tilleggsaktivitet etter fjerde og femte ledd
 2. b.
  passerer gjennom Norge uten at gods lastes eller losses og uten at passasjerer tas ombord eller slippes av
Med bilateral transport menes
 1. a.
  forflytning av gods på vei mellom det land der virksomheten er etablert og et annet land på grunnlag av en transportavtale
 2. b.
  en persontransport der
  1. i.
   passasjerer blir tatt ombord i det land der virksomheten er etablert og satt av i et annet land
  2. ii.
   passasjerer blir tatt ombord i et land og satt av i det landet der virksomheten er etablert
Med tilleggsaktivitet menes at sjåføren i forbindelse med bilateral gods- eller persontransport
 1. a.
  utfører én lasting- og/eller lossing av gods i de landene som sjåføren krysser. Det er en forutsetning at sjåføren ikke laster og losser gods i samme land
 2. b.
  utfører to laste og/eller losseaktiviteter under en bilateral godstransport tilbake til etableringslandet, dersom det ikke ble utført noen laste- eller losseaktiviteter under den forutgående bilaterale transporten fra etableringslandet. Det er en forutsetning at sjåføren ikke laster og losser gods i samme land
 3. c.
  tar om bord og/eller setter av passasjerer i land som sjåføren krysser, forutsatt at sjåføren ikke tilbyr persontransport mellom to steder i samme land. Det samme gjelder for hjemreisen.