§ 14c. Plikt til å inngi utsendingserklæring

Utenlandsk virksomhet som sender ut sjåfør i tilfeller som nevnt i § 14a første ledd må senest ved begynnelsen av utsendingsperioden inngi en utsendingserklæring til Arbeidstilsynet.
Utsendingserklæringen skal inneholde følgende opplysninger:
 1. a.
  virksomhetens identitet, i form av nummeret på foretakets fellesskapstillatelse hvis dette er tilgjengelig
 2. b.
  kontaktinformasjon til transportleder eller andre kontaktpersoner i etableringslandet
 3. c.
  navn, adresse og førerkortnummeret til sjåføren
 4. d.
  startdato for sjåførens arbeidsavtale og hvilket lands rett som regulerer arbeidsforholdet
 5. e.
  planlagt start og slutt for utsendingen
 6. f.
  kjennemerket på kjøretøy(ene)
 7. g.
  angivelse av om det er gods-, person-, internasjonal transport eller kabotasjetransport.
Virksomheten skal underrette Arbeidstilsynet om eventuelle endringer i opplysninger som nevnt i andre ledd.
Virksomhet etablert i et EU-land eller andre land som har adgang til å bruke Informasjonssystemet for det indre marked (IMI) til dette, skal inngi utsendingserklæring etter andre ledd og eventuelle oppdaterte opplysninger etter tredje ledd via IMI. Utenlandsk virksomhet som ikke har adgang til å bruke IMI skal inngi utsendingserklæring og eventuelle oppdaterte opplysninger på den måten Arbeidstilsynet fastsetter.