§ 14e. Dokumentasjonsplikt etter utsendingsperioden

Utenlandsk virksomhet som har sendt ut en sjåfør som har utført gods- eller persontransport som nevnt i § 14a første ledd skal etter utsendingsperioden, når Arbeidstilsynet ber om det, sende
 1. a.
  dokumentasjon som nevnt i § 14d andre ledd bokstavene b og c
 2. b.
  dokumentasjon vedrørende sjåførens lønn, for eksempel lønnsslipper
 3. c.
  arbeidsavtale eller likeverdig dokument som aksepteres i landet der virksomheten er etablert og er i samsvar med krav i direktiv 91/533/EØF artikkel 3
 4. d.
  timelister for sjåførens arbeid
 5. e.
  bevis for betaling av lønn.
Virksomhet etablert i et EU-land eller andre land som har adgang til å bruke Informasjonssystemet for det indre marked (IMI) til dette, skal sende dokumentasjonen til Arbeidstilsynet gjennom IMI. Virksomhet som ikke har adgang til å bruke IMI skal sende dokumentasjonen på den måten Arbeidstilsynet fastsetter.
Plikten etter første ledd skal oppfylles innen åtte uker fra Arbeidstilsynets begjæring er fremsatt.