Forskrift om utsendte arbeidstakere

DatoFOR-2005-12-16-1566
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2005 hefte 16
Ikrafttredelse01.01.2006
Sist endretFOR-2017-06-28-1055
Gjelder forNorge
HjemmelL16.06.1972 nr. 43 § 11, L09.06.1978 nr. 45 § 2, L16.06.2017 nr., § 43, L29.04.1988 nr. 21 § 2, L04.06.1993 nr. 58 § 2, L10.12.2004 nr. 76, § 2, L17.06.2005 nr. 62 § 1-7, § 18-11,
Rettet09.03.2020 (tilføyd henvisn. til direktiv)
KorttittelForskrift om utsendte arbeidstakere

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 16. desember 2005 med hjemmel i lov 16. juni 1972 nr. 43 om ferie for fiskere § 11 andre ledd, lov 9. juni 1978 nr. 45 om likestilling mellom kjønnene (likestillingsloven) § 2 fjerde ledd, lov 29. april 1988 nr. 21 om ferie § 2 nr. 6, lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. § 2 nr. 1, lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 2 fjerde ledd og lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-7 fjerde ledd, § 18-11 femte ledd. Fremmet av Arbeids- og sosialdepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU).
Endringer: Endret ved forskrift 28 juni 2017 nr. 1055.
Rettelser: 12.07.2017 (§ 4, ortografi), 09.03.2020 (tilføyd henvisn. til direktiv).