§ 6. Tilsynet med forskriften

Arbeidstilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i denne forskrift blir overholdt.
Arbeidstilsynet gir de pålegg og treffer de enkeltvedtak ellers som er nødvendige for gjennomføringen av bestemmelsene.
Arbeidstilsynet har ikke tilgang til arbeidstakers hjemmearbeidsplass uten etter særskilt avtale.