§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.
Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.
Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.
Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008), 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).