§ 1. Virkeområde

Denne forskriften gjelder for arbeid som utføres i arbeidstakers eget hjem.
Forskriften gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.
Arbeidsmiljøloven gjelder med de presiseringer og unntak som følger av denne forskriften.