§ 8. Straff

Overtredelse av denne forskriften straffes etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven kapittel 19.
Endret ved forskrift 20 des 2007 nr. 1673 (i kraft 1 jan 2008). Endres ved forskrift 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).