Hjemmekontorforskriften

DatoFOR-2002-07-05-715
DepartementArbeids- og inkluderingsdepartementet
Publisert2002-07-09
Ikrafttredelse2002-07-05
Sist endret
FOR-2022-03-18-409
Gjelder forNorge
Hjemmellov/2005-06-17-62/§1-5, lov/2005-06-17-62/§20-2,
Rettet2018-04-19 (§ 6 fjerde ledd annet punktum)
KorttittelHjemmekontorforskriften

Last ned forskriften som PDF


Hjemmel: Fastsatt ved Kronprinsreg.res. 5. juli 2002 med hjemmel i lov av 4. februar 1977 nr. 4 arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. § 2 nr. 6 første ledd. Fremmet av Arbeids- og administrasjonsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 1-5 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 28 (direktiv 93/104/EF) og nr. 29 (direktiv 94/33/EF).
Endret ved forskrifter 20 des 2007 nr. 1673, 18 mars 2022 nr. 409 (i kraft 1 juli 2022).
Rettelser: 19.04.2018 (§ 6 fjerde ledd annet punktum).