Meldeplikta til legane

Alle legar skal melde frå til Arbeidstilsynet om sjukdom som legen trur kjem av arbeidssituasjonen til pasienten. Meldinga skal skje på skjemaet «Melding om arbeidsrelatert sjukdom eller skade».

Arbeidstilsynet er avhengig av informasjon frå legane for å kunne målrette det førebyggande arbeidet. Enkeltmeldingar eller fleire likearta meldingar kan føre til at Arbeidstilsynet set i verk tiltak mot farlege produkt, arbeidsprosessar eller utstyr, eller overfor særskilte bransjar. Meldingar om risikoforhold som er lite kjente, blir brukt til å setje i verk kartleggings- og forskingsarbeid.

Både fysiske og psykiske helseplagar kan oppstå eller verte forverra av arbeidsmiljøet. Arbeidstilsynet kan følgje opp enkeltmeldingar for å førebygge forverring eller nye sjukdomstilfelle – men pasienten må samtykke for at Arbeidstilsynet kan vise til pasienten ved namn.

For meir informasjon om meldeplikta til legane: Sjå arbeidsmiljølova § 5-3  

Når skal legane melde?

Alle sjukdommar som legen trur kjem av arbeidssituasjonen til pasienten, skal ho melde skriftleg til Arbeidstilsynet. Det er legen sjølv som må velje kva for tilfelle som bør meldast. Det er like relevant å melde muskel-skjelettlidingar og psykiske lidingar som til døme lungesjukdom eller kreft.

Hensikta er at legar skal melde på mistanke om årsakssamanheng. Meldinga inneber ikkje at det er tatt endeleg stilling til årsakssamanhengen og krev inga fullstendig førehandsutgreiing.

Arbeidstilsynet ønsker også melding om arbeidsrelaterte skadar, men i motsetning til sjukdom, er skader ikkje meldepliktige etter lova. Dei kan difor berre meldast dersom pasienten tillet det. Pasienten kan ta med ein kopi av meldeskjemaet for å orientere arbeidsgivaren og bedriftshelsetenesta om helsefarlege tilhøve i arbeidet eller behov for tilrettelegging.

Arbeidsrelatert sjukdom og skade omfattar langt meir enn kva folketrygdlova og lov om yrkesskadeforsikring godkjenner som «yrkessjukdommar». Dersom yrkesskadeytingar er aktuelt, kan pasienten gi ein kopi av meldeskjemaet til NAV og siste arbeidsgivars forsikringsselskap.

Sjå Yrkesskade og yrkessykdom (nav.no)

Råd til legane

  • Husk at du som lege ikkje treng å ta endeleg stilling til årsakssamanheng for å melde om arbeidsrelatert sjukdom.
  • Dersom pasienten ønsker at Arbeidstilsynet skal følge opp den konkrete saka, må pasienten samtykke til dette i eigen rubrikk på skjemaet.
  • Skader er ikkje meldepliktige etter lova. Pasienten må difor samtykke til melding om skade i eigen rubrikk på skjemaet.

Meldeskjema

Meldeskjemaet for arbeidsrelatert sjukdom og skade kan du laste ned frå Arbeidstilsynet. På baksida av skjemaet står det ei kort, generell orientering om pasientrettar ved arbeidsrelatert sjukdom eller skade.

Dersom meldinga er fullstendig utfylt, får meldaren eit honorar på 150 kroner. Skadar er ikkje omfatta av meldeplikta og vert ikkje honorert.

Last ned ei digital utgåve av skjema

Skjemaet finns på fleire digitale format. Last ned skjema på bokmål eller nynorsk: 

Last ned skjemaet (wordformat, .docm)
Last ned skjemaet (pdf-format, .pdf)

Dersom du har problem med å laste ned eit skjema, kan du få hjelp frå Signform som har programmert skjemaene:  info@signform.no


Last ned skjemaet (word-format, .docm) 
Last ned skjemaet (pdf-format, .pdf)

Dersom du har problem med å laste ned eit skjema, kan du få hjelp frå Signform som har programmert skjemaene: info@signform.no

Skjemaet omfattar opplysningar om pasient og arbeidsgivar, yrke, typen sjukdom og bakgrunn for sjukdommen. Opplysningane blir behandla konfidensielt og er svært viktige for det førebyggande arbeidet til Arbeidstilsynet.

Send skjemaet som vanlig brevpost:

Arbeidstilsynet
Postboks 4720, Torgarden
7468 Trondheim

NB: Om du nyttar ferdig frankerte svarkonvoluttar frå Arbeidstilsynet, så sendast dei til den påtrykte adressa.

Send skjema digitalt

Signert melding kan sendast til Arbeidstilsynet via eDialog.
Les meir om korleis du trygt kan sende brev og dokument digitalt på www.arbeidstilsynet.no/post

Bestill papirskjema og konvoluttar

Du kan bestille papirskjema og ferdig frankerte konvoluttar på e-post:post@arbeidstilsynet.no

Angi i e-posten kor mange skjema du vil ha og om du ønsker skjema på nynorsk eller bokmål. Legg også ved postadressa di. 

Regelverk

Arbeidsmiljøloven § 5-3 Leges meldeplikt