Hva kan gå galt?

Første trinn i risikovurderingen er en kartlegging av alle farer og problemer som finnes på arbeidsplassen. 

Start med å sette mål for risikovurderingen. Uten en klar målsetting blir vurderingen ofte lite fokusert og gir ikke de svarene dere trenger. 

Gå systematisk fram og dokumenter det dere finner. Se på alle arbeidsoperasjoner og alle lokasjoner: Hva kan tenkes å forårsake sykdom eller skade - akutt eller over tid? 

Skjemaet «Kartlegging og risikovurdering» (.docx) kan brukes for å kartlegge farer og problemer.

Hva slags farer og problemer det er snakk om, vil variere fra virksomhet til virksomhet. Det kan dreie seg om fall, belastningsplager, støy, konflikter, kjemikalier, farlige maskiner og lignende, alt etter hva slags type virksomhet dere vurderer risikoen i.

Risikovurderingen skal dekke alle de følgende arbeidsmiljøområdene:

  • Organisatorisk 
  • Ergonomisk 
  • Psykososialt 
  • Fysisk 
  • Kjemisk og biologisk

Husk at risikovurderingen skal gjennomføres i samarbeid med arbeidstakerne, verneombud og tillitsvalgte. De ansatte er en svært verdifull kilde til informasjon om hva som oppleves som farefullt i arbeidshverdagen. 

Andre aktuelle kilder i kartleggingen kan være produsentenes bruksanvisninger for arbeidsutstyr, faremerking og HMS-blader for kjemikalier, rapporter om ulykker og helseskader og oversikt over arbeidsrelatert sykefravær.