Søk om godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring

Alle virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, skal søke om å bli godkjent av Arbeidstilsynet. Det er ulovlig å selge slike tjenester uten en godkjenning.

Hvem må søke om godkjenning?

Alle virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring, skal søke om godkjenning fra Arbeidstilsynet. Dette gjelder også for virksomheter som leier ut arbeidstakere som arbeider med disse tjenestene.

Bare virksomheter som har slik godkjenning, kan tilby slike tjenester lovlig.

Å drive med manuell bilpleie, hjulskift på bil og hjullagring vil si:

Manuelt utført bilpleie

Manuell bilpleie vil si at dere driver med 

 • manuell innvendig og utvendig bilvask
 • vedlikehold og reparasjon av lakkerte og ulakkerte overflater og interiør i bilen
 • reparasjon av småskader som ripeskader, steinsprut og lignende

Hjulskift på bil

Hjulskift (dekkskift) vil si at dere skifter fra sommerdekk til vinterdekk eller omvendt. Hjulskift er av- og påmontering av dekk som er ferdig montert på felg.

Hjullagring

Hjullagring (dekklagring eller dekkhotell) vil si at dere oppbevarer sommerdekk eller vinterdekk. Hjullagring er oppbevaring av dekk som er ferdig montert på felg.

Dere skal ikke søke om godkjenning dersom dere

Dere som har automatisk vaskehall eller selvvaskeanlegg, må søke om godkjenning dersom dere i tillegg tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift eller hjullagring.

Send inn søknad

Søk om godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring (altinn.no)

Vedlegg for virksomheter som har arbeidstakere

Er dere en virksomhet som har arbeidstakere, må dere legge ved dokumentasjon på at dere

 • oppfyller kravene til verneombud
 • er tilknyttet en godkjent bedriftshelsetjeneste
 • har skriftlige arbeidsavtaler for alle grupper av arbeidstakere
 • har yrkesskadeforsikring
 • har gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1

Mer om vedleggene og innholdet i søknaden for virksomheter med arbeidstakere

Vedlegg for virksomheter uten arbeidstakere

Er dere en virksomhet som ikke har arbeidstakere, trenger dere bare å legge ved dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere er omfattet av forurensningsforskriften § 15-1.

Mer om vedleggene og innholdet i søknaden for virksomheter uten arbeidstakere

Roller som har tilgang til skjemaer i Altinn

For å kunne sende skjema og lese post fra oss, kan dere ha disse rollene i Altinn:

 • Dere kan ha rollen «utfyller/innsender» for å fylle ut og sende skjema.
 • Dere kan ha rollen «post/arkiv» for å lese digital post.

Les mer om de ulike rollene i Altinn (altinn.no)

Gi rettigheter eller tilgang til andre

Personer som har rollene «hovedadministrator» eller «tilgangsstyring» kan

 • gi rollene «utfyller/innsender» eller «post/arkiv» til andre i virksomheten
 • gi tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste

Få tilgang til et spesifikt skjema eller enkelttjeneste

Hvis personen som skal sende inn skjemaet, ikke har rollene beskrevet over, kan de få tilgang til et spesifikt skjema eller en enkelttjeneste. Det er de som har rollene «hovedadministrator» eller «tilgangsstyring» som kan gi denne tilgangen videre til andre.

Personen som får slik tilgang, får ikke tilgang til innboksen der kvitteringer eller svar kommer.

Les mer om hvordan dere gir tilgang til andre i Altinn (altinn.no)

Dere må sørge for at dere står oppført i og har oppdatert informasjon i offentlige registre som er aktuelle:

Er dere et bemanningsforetak, må dere også stå oppført i bemanningsforetaksregisteret.

Hva skal søknaden inneholde?

Det er ulike krav for å bli godkjent for virksomheter med og uten arbeidstakere.

Vi henter informasjonen om antall arbeidstakere fra Enhetsregisteret. Sørg for at dette er oppdatert i offentlig registrer.

Dette gjelder for virksomheter med arbeidstakere

Hovedenheten skal søke om godkjenning

Det er hovedenheten som skal søke om godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring. Hvis dere har underenheter som også skal ha godkjenning, må dere legge til disse underenhetene når dere fyller ut søknadsskjemaet. Da vil godkjenningen fra Arbeidstilsynet gjelde for både hovedenheten og for underenhetene.

Både hoved- og underenheter vil stå i en offentlig oversikt

Både hovedenhet og underenheter vil stå oppført i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Hvem må legge fram gyldig utslippstillatelse?

Dere må legge fram bekreftelse på gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere har utslipp, også påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

Dette gjelder for dere som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Dette er krav i forurensningsforskriften § 15-1 (lovdata.no).

Legg fram utslippstillatelse for hver adresse (lokasjon)

Dere må dokumentere gyldig utslippstillatelse for hver enkelt adresse (lokasjon). Dersom dere har underenheter som skal ha godkjenning, må dere dokumentere utslippstillatelse for adressene (lokasjonene) deres også.

Dokumentasjonen må vise at utslippstillatelsen er knyttet til virksomheten deres, uavhengig om det har vært drevet tilsvarende virksomhet på samme adresse før.

Hva gjelder som dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse?

Dere må legge ved bekreftelsene fra kommunen som viser at dere eller gårdeier har gyldig utslippstillatelse for de ulike lokasjonene.

Bekreftelsen må inneholde

 • navn eller organisasjonsnummer virksomheten deres eller gårdeier
 • adressene til lokasjonene som har utslippstillatelse

Hva gjelder ikke som dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse?

 • Tømmeavtale
 • Dokumentasjon på at dere har oljeutskiller

Dere må ha verneombud

Dere må ha verneombud for å bli godkjent. Kravet om verneombud gjelder for alle arbeidstakerne i hele virksomheten, uavhengig av hvilke arbeidsoppgaver og stillingsstørrelse de har.

Dersom dere er færre enn 5 arbeidstakere, kan dere velge mellom å ha verneombud eller avtale om annen ordning.

Dersom dere jevnlig er 30 arbeidstakere eller flere, er dere også pliktig til å ha arbeidsmiljøutvalg (AMU).

Gi informasjon om verneombudet

Dersom dere har verneombud, skal dere oppgi denne informasjonen om verneombudet:

 • navn
 • telefonnummer

Oppgi informasjonen til det verneombudet dere har på det tidspunktet dere søker om godkjenning. Dersom dere har flere verneombud, skal dere legge inn informasjon om hovedverneombudet.

Legg ved avtale om annen ordning

Dersom dere har annen ordning, må dere laste opp en skriftlig avtale på denne ordningen. Avtalen skal være signert av alle arbeidstakerne.

Legg ved info om arbeidsmiljøutvalget

Dersom dere har arbeidsmiljøutvalg, skal dere legge ved møteinnkalling eller oversikt som viser

 • navn på deltakerne
 • dato for møtet

Møteinnkallingen eller oversikten må være fra det siste møtet i  arbeidsmiljøutvalget.

Dere må være knyttet til en godkjent bedriftshelsetjeneste

Alle som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, må knytte seg til en godkjent bedriftshelsetjeneste.

Er dere et bemanningsforetak, trenger dere ikke å laste opp dokumentasjon på at dere er tilknyttet en bedriftshelsetjeneste.

Skriv inn organisasjonsnummer

I søknadsskjemaet må dere skrive inn organisasjonsnummeret på bedriftshelsetjenesten dere bruker. Organisasjonsnummeret finner dere på kontrakten dere har med bedriftshelsetjenesten.

Last opp samarbeidsplan eller dokumentasjon

Dere må også laste opp samarbeidsplan med bedriftshelsetjenesten eller dokumentasjon på at den siste fakturaen er betalt.

Kryss av for hvilke typer arbeidsavtaler dere har

Alle arbeidstakere skal ha skriftlige arbeidsavtaler. Dere skal krysse av for hvilke av disse typene arbeidsavtaler dere har i virksomheten:

 • heltid
 • deltid
 • midlertidig ansatte (f.eks. sesongarbeidere og ekstrahjelper)

Legg ved én arbeidsavtale per gruppe

Dere skal legge ved én arbeidsavtale per gruppe arbeidstakere (f.eks. heltid, deltid og midlertidig). Dere trenger ikke legge ved arbeidsavtaler for alle arbeidstakerne i virksomheten.

Utfylte og signerte arbeidsavtaler

Arbeidsavtalene dere legger ved, må være utfylte og signerte av arbeidstakerne.

Dere må ha privat yrkesskadeforsikring eller personalforsikring

Alle arbeidsgivere skal tegne privat yrkesskadeforsikring eller personalforsikring for arbeidstakerne sine. Dere må dokumentere at dere har tegnet en slik forsikring. Forsikringen skal sikre arbeidstakerne økonomisk kompensasjon i tilfelle yrkesskade.

Last opp kopi av forsikringsbeviset

Dere skal laste opp kopi av den siden i forsikringsbeviset som viser at virksomheten har aktiv yrkesskadeforsikring eller personalforsikring. Siden må vise

 • forsikringsperiode
 • navnet på virksomheten deres

Dette gjelder for virksomheter uten arbeidstakere

Er dere en virksomheter som ikke har arbeidstakere, trenger dere bare å legge ved eventuell dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse fra kommunen.

Hovedenheten skal søke om godkjenning

Det er hovedenheten som skal søke om godkjenning av bilpleie, hjulskift og hjullagring. Hvis dere har underenheter som også skal ha godkjenning, må dere legge til disse underenhetene når dere fyller ut søknadsskjemaet. Da vil godkjenningen fra Arbeidstilsynet gjelde for både hovedenheten og for underenhetene.

Både hoved- og underenheter vil stå i en offentlig oversikt

Både hovedenhet og underenheter vil stå oppført i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Hvem må legge fram gyldig utslippstillatelse?

Dere må legge fram bekreftelse på gyldig utslippstillatelse fra kommunen dersom dere har utslipp, også påslipp, av oljeholdig avløpsvann fra

 • bensinstasjoner
 • vaskehaller for kjøretøy
 • motorverksteder
 • bussterminaler
 • verksteder og klargjøringssentraler for kjøretøyer, anleggsmaskiner og skinnegående materiell
 • anlegg for understellsbehandling

Dette gjelder for dere som enten har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende. Dette er krav i forurensningsforskriften § 15-1 (lovdata.no).

Legg fram utslippstillatelse for hver adresse (lokasjon)

Dere må dokumentere gyldig utslippstillatelse for hver enkelt adresse (lokasjon). Dersom dere har underenheter som skal ha godkjenning, må dere dokumentere utslippstillatelse for adressene (lokasjonene) deres også.

Dokumentasjonen må vise at utslippstillatelsen er knyttet til virksomheten deres, uavhengig om det har vært drevet tilsvarende virksomhet på samme adresse før.

Hva gjelder som dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse?

Dere må legge ved bekreftelsene fra kommunen som viser at dere eller gårdeier har gyldig utslippstillatelse for de ulike lokasjonene.

Bekreftelsen må inneholde

 • navn eller organisasjonsnummer virksomheten deres eller gårdeier
 • adressene til lokasjonene som har utslippstillatelse

Hva gjelder ikke som dokumentasjon på gyldig utslippstillatelse?

 • Tømmeavtale
 • Dokumentasjon på at dere har oljeutskiller

Hvordan blir søknaden behandlet og hva slags svar kan dere få?

Dere får vedtak innen 4 uker hvis dere har

 • lagt ved riktig dokumentasjon
 • oppdatert informasjonen om virksomheten i offentlige registre, slik som antall arbeidstakere
 • bestilt HMS-kort

Er det mangler i søknaden, kan saksbehandlingstiden bli lengre. 

Dere får midlertidig godkjenning mens dere venter på vedtak

Når Arbeidstilsynet begynner å behandle søknaden deres, vil dere få beskjed om at virksomheten er midlertidig godkjent. Beskjeden om midlertidig godkjenning får dere i et brev fra oss i Altinn som kommer cirka 30 minutter etter at dere har sendt søknaden. I brevet får dere også et midlertidig godkjenningsbevis. Beviset er gyldig i 4 måneder eller til dere får vedtaket.

Samtidig vil dere få status som "søknad under behandling" i register for bilpleie og dekk. Dere kan da tilby tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring lovlig fram til dere får vedtaket.

Dere får svar på søknaden i Altinn (altinn.no).

Dette er svarene dere kan få på søknaden

Arbeidstilsynet går gjennom søknaden og gjør vedtak om dere får godkjenning til å arbeide med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring. 

Dere kan få disse svarene på søknaden:

 • godkjenning
 • avslag

Dette skjer dersom dere blir godkjent

Dersom dere fyller vilkårene for godkjenning, vil dere

Dette skjer dersom dere får avslag

Dersom dere ikke fyller vilkårene for godkjenning, vil dere

Det vil bli ulovlig å selge tjenester innen manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring om dere ikke er godkjent.

Hvis søknaden blir avslått, vil dere se i avslaget hva som er grunnen til dette. Dere kan utbedre manglende opplysninger eller dokumentasjon og deretter søke på nytt.

Avslag er enkeltvedtak som dere kan klage på. Da gjelder vanlige saksbehandlingsregler. Slik går dere fram for å klage.

Arbeidstilsynet kan kontrollere at dere fyller vilkårene for godkjenning. Dersom vilkårene ikke lenger er oppfylte, kan vi trekke tilbake godkjenningen. 

Vi kan også komme på tilsyn. Tilsynet kan enten være meldt på forhånd eller det kan være uanmeldt.

Bestill HMS-kort når dere får beskjed

Alle arbeidstakere i godkjente virksomheter som tilbyr tjenester innenfor manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring, skal bære HMS-kort på jobb.

Vent med å bestille HMS-kort til dere får beskjed fra Arbeidstilsynet.

Alle arbeidstakere som skal arbeide med manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring skal ha HMS-kort. 

Dette gjelder også for 

 • innehaver eller daglig leder av virksomheten
 • de som driver alene (virksomheter/enkeltpersonforetak som ikke sysselsetter arbeidstakere)
 • ektefelle til innehaver av enkeltpersonsforetak, dersom ektefellen jobber i virksomheten

I tillegg må virksomheter som leier ut arbeidstakere innenfor bilpleie, hjulskift og hjullagring, bestille HMS-kort for arbeidstakerne sine.

Det er arbeidsgiver som søker om HMS-kort for arbeidstakerne (hmskort.no). Vent med å bestille HMS-kort til dere får beskjed fra Arbeidstilsynet.

Så snart dere fullfører HMS-kortbestillingen, vil dere få vedtak om godkjenning. Når dere er godkjent, vil virksomheten bli oppført i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell med én av disse statusene:

 • godkjent med ansatte
 • godkjent uten ansatte

Alle som søker, vil komme i en offentlig oversikt

Alle som søker om godkjenning, vil komme i den offentlige oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Oversikten vil vise virksomheter som er lovlige. De har disse statusene i oversikten: 

 • godkjente med ansatte
 • godkjente uten ansatte
 • søknad til behandling. Dere vil være midlertidig godkjent mens Arbeidstilsynet behandler søknaden.
 • HMS-kortbestilling under behandling

Oversikten vil også vise virksomheter som er ulovlige, og har statusen 

 • ikke godkjent

Får dere avslag på søknaden, får dere status som ikke godkjent. Da er det ulovlig for dere å selge tjenester innen manuell bilpleie, hjulskift og hjullagring.

Noe av informasjonen dere fyller inn når dere søker om godkjenning, blir offentliggjort i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell. Registeret vil inneholde

 • navn på virksomheten
 • organisasjonsnummer
 • adresse
 • telefonnummer
 • lenke til nettsiden deres

Denne informasjonen blir hentet fra Brønnøysundregistrene. 

Trenger dere å oppdatere informasjonen, må dere gjøre det hos Brønnøysundregistrene (brreg.no).

Bekreft opplysningene hvert år (årlig melding)

Bekreft hvert år at dere fyller kravene

Virksomheter som har fått godkjenning, skal hvert år bekrefte at dere fremdeles oppfyller kravene. Dette gjør dere ved å sende inn en årlig melding i Altinn.

Dere må sende inn årlig melding for å fortsette å stå i oversikten over godkjent bilvask, dekkskift og dekkhotell. Da kan dere fortsatt lovlig tilby manuell bilvask, dekkskift og dekkhotell.

Når er fristen for å sende årlig melding?

Fristen for å sende inn årlig melding er ett år fra dere har fått vedtak om godkjenning. Dere får brev fra oss om hvilken frist som gjelder for dere og når dere skal sende inn årlig melding.

Hva skjer om dere ikke sender inn årlig melding?

Hvis dere ikke sender inn årlig melding innen fristen, kan vi tilbakekalle godkjenningen. Da får dere statusen som “ulovlig – ikke godkjent” i oversikten og dere kan ikke lengre drive med disse tjenestene lovlig.

Dokumenter at dere fyller kravene hvert tredje år

Hvert tredje år må dere også legge ved oppdatert dokumentasjon som viser at dere fortsatt fyller kravene til godkjenning. Dere får brev fra oss om hvilken frist som gjelder for dere og når dere skal sende inn dokumentasjonen.

Regelverk

Forskrift om offentlig godkjenning av virksomheter som tilbyr bilpleie, hjulskift og hjullagring, og om kjøp av slike tjenester


Konverter denne siden til PDF