Norsk oversettelse av forordning om registrering og deling av data etter registreringsfristen

Her gjengis til informasjon Utenriksdepartementets oversettelse av forordning (EU) 2019/1692 om bruk av visse bestemmelser om registrering og deling av data i europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 etter utløpet av den siste registreringsfristen for innfasingsstoffer.