Konsolidert versjon av Reach-forordningen på engelsk

Nedenfor gjengis til informasjon forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH). Forordningen er konsolidert 1. desember 2023 og inneholder bare bestemmelser som var gjeldende denne datoen:
Den konsoliderte forordningen er tilgjengelig på alle offisielle EU-språk på nettsidene EUR-lex.