Gebyr for behandling av byggesaker

Arbeidstilsynet behandler byggesaker etter arbeidsmiljøloven. Denne behandlingen belastes med et gebyr.

Les meir om Arbeidstilsynet si samtykke – byggesak

Kven skal betale?

Den som er søkar av tiltaket – tiltakshavar – får tilsendt regninga.

Kva kostar det?

Gebyret er fastsatt etter følgande retningslinjer:

Publikumsbygg og yrkesbygg uten faste arbeidsplassar, for eksempel lager.

Gebyr per sak:

a) BRA 0-100 m²: Kr. 703,-

b) BRA 101-500 m²: Kr. 1 407, -

c) BRA 501-1000 m²: Kr. 2 110,-

d) BRA 1001-10 000 m²: Kr. 2 814,-

e) BRA over 10 000 m²: Kr. 3 895,-

(BRA = Bruksareal etter NS 3940)

Yrkesbygg med faste arbeidsplassar, men utan maskinelle prosessar og forureiningar (for eksempel butikkar og kontorlokaler).

Gebyr per sak:

a) BRA 0-100 m²: Kr. 2 110,-

b) BRA 101-500 m²: Kr. 4 221,-

c) BRA 501-1000 m²: Kr. 6 331,-

d) BRA 1001-10 000 m²: Kr. 8 441,-

e) BRA over 10 000 m²: Kr. 11 685,-

(BRA = Bruksareal etter NS 3940)

Yrkesbygg med faste arbeidsplassar og med maskinelle prosessar og fare for forureiningar (for eksempel maskinverkstader og laboratorium).

Gebyr per sak:

a) BRA 0-100 m²: Kr. 4 221,-

b) BRA 101-500 m²: Kr. 8 441,-

c) BRA 501-1000 m²: Kr. 12 662,-

d) BRA 1001-10 000 m²: Kr. 16 883,-

e) BRA over 10 000 m²: Kr. 23 370,-

(BRA = Bruksareal etter NS 3940)

Ved større byggekompleks (for eksempel butikksenter, flyplassutbygging og fabrikkar) blir gebyret vurdert i kvart enkelt tilfelle.

I enkeltsaker som ikkje går inn under nokre av dei nemnde kategoriane (for eksempel ventilasjonssaker og bygningstekniske installasjonar), vil maksimal storleik på gebyret vere kr. 1 126,-.

Gebyret for saksbehandlinga er det samme anten du får samtykke eller avslag på søknaden. Dersom du søker på nytt, får du eit nytt gebyr.

Frist for betaling

Du må betale innan den oppgitte betalingsfrista. Gebyr som ikkje blir betalte innan fristen, blir tvangsinnkrevd av Statens innkrevingssentral. Du får da eit tilleggsgebyr.

Klage

Vedtak om gebyr er eit forvaltingsvedtak som du har rett til å klage på.

Slik går du fram for å klage på Arbeidstilsynet sine vedtak

Regelverk

Grunnlaget for å belaste søknadsbehandlingen med gebyr:

Arbeidsplassforskriften § 9-1

Forskrift om administrative ordninger § 14-1

Om forholdet mellom arbeidsmiljølova og plan- og bygningslova ved søknad om tiltak:

Plan- og bygningloven §§ 21-4 og 21-5 (lovdata.no)


Konverter denne siden til PDF