Vedlegg XII: Miljøkrav til forbrenningsmotorer

  1. 1.Gjennomføring av forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040, forordning (EU) 2021/1068 og forordning (EU) 2022/992
    EØS-avtalen vedlegg II kapittel XXIV nr. 1i (forordning (EU) 2016/1628 endret ved forordning (EU) 2020/1040, forordning (EU) 2021/1068 og forordning (EU) 2022/992) om krav til utslippsgrenser for forurensende gasser og partikler og typegodkjenning av forbrenningsmotorer til ikke-veigående mobile maskiner, om endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 og (EU) nr. 167/2013 og om endring og oppheving av direktiv 97/68/EF gjelder som forskrift, med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
    Utfyllende rettsakter som er fastsatt i medhold av forordning (EU) 2016/1628 gjelder som forskrift fra den dag de er inntatt i EØS-avtalen, med de tilpasninger som følger av EØS-avtalen vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
  2. 2.Typegodkjenning
    Produsenten skal sende søknad om typegodkjenning for en motor eller motorfamilie til Arbeidstilsynet, jf. forordning (EU) 2016/1628 artikkel 20.

Til nr. 2

Hva som menes med «ikke-veigående mobile maskiner» er nærmere definert i direktiv 97/68/EF og senere endringsdirektiver. I utgangspunktet omfattes enhver mobil maskin, ethvert transportabelt industriutstyr eller kjøretøy, som er utstyrt med en forbrenningsmotor og som ikke er beregnet på bruk til passasjer- eller godstransport på vei.

Til nr. 3

I de tre siste kolonnene i tabellen for grenseverdier (trinn I og II) er det tatt inn tre ulike ikrafttredelsesdatoer:

I den tredje siste kolonnen er ikrafttredelsesdatoen satt for bestemte grenseverdier som skal overholdes ved typegodkjenning av motorfamilie eller maskin.

Den nest siste kolonnen fastsetter ikrafttredelsesdato for når grenseverdiene skal overholdes ved aktuell registrering, markedsføring eller salg av nye maskiner, samt salg når nye motorer tas i bruk.

Den siste kolonnen representerer i realiteten en overgangsordning – det vil si at Arbeidstilsynet har benyttet muligheten til å utsette den obligatoriske gjennomføringen av kravene i nest siste kolonne.