Vedlegg VI: Monteringsveiledning for delvis ferdigstilte maskiner

Monteringsveiledningen for delvis ferdigstilte maskiner skal beskrive hva som skal til for å sikre korrekt montering med eller integrering i den ferdige maskinen, slik at vern mot fare for liv og helse ivaretas.
Monteringsveiledningen skal være på et offisielt språk i EØS som produsenten av den maskin som den delvis ferdigstilte maskinen skal monteres sammen med, eller produsentens representant, kan godta.

Monteringsveiledningen skal inneholde alle sikkerhetsrelaterte aspekter som montøren skal ta i betraktning når en delvis ferdigstilt maskin skal monteres sammen med en annen maskin. Dette gjelder både sikkerhetsaspekter ved den ferdigstilte maskinen selv og ved grenseflaten mot den andre maskinen.