§ 17. Ikrafttredelse og endring av andre forskrifter

Denne forskriften trer i kraft 29. desember 2009. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. august 1994 nr. 820 om maskiner.
Fra samme tidspunkt skal forskrift 25. august 1986 nr. 1792 om boltpistoler med tilbehør § 14 første ledd lyde:
- - -
Forskrift 25. august 1986 nr. 1792 om boltpistoler med tilbehør oppheves 29. juni 2011.
Arbeids- og inkluderingsdepartementet kan i samråd med Justis- og politidepartementet og Klima- og miljødepartementet (når det gjelder støyemisjon og miljøkrav til forbrenningsmotorer i vedleggene XII og XIII), foreta endringer i denne forskriften.
Endret ved forskrift 19 des 2013 nr. 1757 (i kraft 1 jan 2014).