Vedlegg IX: EF-typeprøving

EF-typeprøving er den prosedyren et teknisk kontrollorgan bruker for å forvisse seg om og bekrefte at en representativ modell av en maskin («typen») som er omfattet av vedlegg IV, oppfyller kravene i denne forskriften.
 1. 1.
  Produsenten eller dennes representant skal utarbeide den tekniske dokumentasjonen som er omhandlet i vedlegg VII, del A for hver type.
 2. 2.
  Produsenten eller dennes representant skal for hver type søke om EF-typeprøving hos et teknisk kontrollorgan, jf. § 4.
  Søknaden skal inneholde:
  • -
   produsentens eller dennes representants navn og adresse
  • -
   en skriftlig erklæring om at det ikke er søkt om typeprøving for samme type til andre utpekte tekniske kontrollorgan
  • -
   den tekniske dokumentasjonen for typen.
  Søker skal stille et eksemplar av typen til rådighet for kontrollorgan. Organet kan kreve framlagt flere eksemplarer hvis det er nødvendig for å gjennomføre typeprøvingen.
 3. 3.
  Det utpekte tekniske kontrollorganet skal:
  1. 3.1.
   undersøke den tekniske dokumentasjonen og kontrollere om typen er produsert i samsvar med den. Kontrollorganet skal fastslå hvilke deler av typen som er konstruert i samsvar med relevante standarder, og hvilke deler som er konstruert uten bruk av relevante standarder.
  2. 3.2.
   gjennomføre eller sørge for at nødvendige undersøkelser, målinger og prøvinger blir gjennomført for å kontrollere om løsningene oppfyller kravene i denne forskriften, dersom relevante standarder ikke er brukt
  3. 3.3.
   gjennomføre eller sørge for at nødvendige undersøkelser, målinger og prøvinger blir gjennomført for å kontrollere om oppgitte relevante standarder faktisk er brukt
  4. 3.4.
   avtale med søkeren
   • -
    hvor kontrollen av om typen er produsert i samsvar med den framlagte tekniske dokumentasjonen og
   • -
    hvor nødvendige undersøkelser, målinger og prøvinger skal gjennomføres.
 4. 4.
  Hvis typen oppfyller bestemmelsene i denne forskriften, skal kontrollorganet utstede en EF-typeprøvingsattest til søkeren. Attesten skal inneholde navn og adresse på produsenten og dennes representant, nødvendige opplysninger for å identifisere den godkjente typen, kontrollkonklusjonene og vilkårene for attestens gyldighet.
  Produsenten og det bemyndigede organet skal oppbevare:
  • -
   kopi av attesten,
  • -
   den tekniske dokumentasjonen og
  • -
   alle tilhørende dokumenter
  i 15 år etter utstedelsesdatoen for attesten.
 5. 5.
  Hvis typen ikke oppfyller kravene i denne forskriften, skal kontrollorganet gi avslag på søknad om EF-typeprøvingsattest til søkeren. Det skal gis en detaljert begrunnelse for avslaget. Underretning om avslaget skal gis til søkeren, andre utpekte kontrollorgan og den myndigheten som har utpekt kontrollorganet.
 6. 6.
  Søkeren skal underrette det kontrollorganet som oppbevarer den tekniske dokumentasjonen for et typegodkjent produkt om enhver endring av typen. Kontrollorganet skal undersøke endringene, og skal enten bekrefte at den eksisterende EF-typeprøvingsattestens fortsatt er gyldig, eller utstede en ny attest. Det er krav om ny attest hvis endringene av typen kan medføre tvil om at kravene i denne forskriften eller de bruksvilkårene som er fastsatt for typen er oppfylt.
 7. 7.
  Kommisjonen, EØS-statene og utpekte tekniske kontrollorgan kan etter anmodning få tilsendt en kopi av EF-typeprøvingattestene. Etter begrunnet anmodning kan Kommisjonen og medlemsstatene få kopi av den tekniske dokumentasjonen og resultatene av undersøkelser som det tekniske kontrollorganet har gjennomført.
 8. 8.
  Dersom kontrollorganet er etablert i Norge, skal dokumentasjon og korrespondanse om EF-typeprøvingsprosedyrene utgis på norsk, eller på et språk som kontrollorganet har valgt.
 9. 9.
  EF-typeprøvingsattestens gyldighet
  1. 9.1.
   Kontrollorganet skal kontinuerlig sikre at EF-typeprøvingsattesten er gyldig. Kontrollorganet skal underrette produsenten om eventuelle større endringer som er av betydning for attestens gyldighet. Kontrollorganet skal inndra attester som ikke lenger er gyldige.
  2. 9.2.
   Produsenten av den aktuelle maskinen skal kontinuerlig sikre at maskinen er i samsvar med det aktuelle tekniske nivå.
  3. 9.3.
   Produsenten skal be kontrollorganet om å revidere EF-typeprøvingsattestens gyldighet hvert femte år.
   Hvis kontrollorganet vurderer at attesten stadig er gyldig i forhold til det aktuelle tekniske nivå, skal organet fornye attesten for ytterligere fem år.
   Produsenten og kontrollorganet skal oppbevare en kopi av attesten, den tekniske dokumentasjonen og samtlige relevante dokumenter i 15 år fra dato for utstedelse av attesten.
  4. 9.4.
   Hvis EF-typeprøvingsattesten ikke fornyes, kan den aktuelle maskinen ikke settes i omsetning.