Vedlegg VII: Teknisk dokumentasjon for maskiner

A. Teknisk dokumentasjon for maskiner
Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til om maskinen er i samsvar med kravene i denne forskriften. Dokumentasjonen skal omfatte maskinens konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Den tekniske dokumentasjonen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle språkene i EØS. For utarbeidelse av bruksanvisning for enkelte maskiner gjelder det særskilte krav, jf. vedlegg I, punkt 1.7.4.1.
 1. 1.
  Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:
  1. a.
   produksjonsdokumentasjon som omfatter:
   • -
    en samlet beskrivelse av maskinen
   • -
    en sammenstillingstegning av maskinen og tegninger/diagrammer for styrestrømkretsene, samt beskrivelser og forklaringer som er nødvendige for å forstå hvordan maskinen virker
   • -
    detaljerte og komplette tegninger/diagrammer, vedlagt eventuelle beregningsnotater, prøvingsresultater, attester osv. som er påkrevd for å kunne kontrollere at maskinen er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse
   • -
    dokumentasjon for risikovurdering med beskrivelse av den framgangsmåten som er fulgt, herunder
    1. i.
     kravene som gjelder for maskinen i denne forskriften
    2. ii.
     beskrivelsen av de metoder som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko, og eventuelt av hva slags farer som fortsatt er knyttet til bruk av maskinen
   • -
    standarder og andre tekniske spesifikasjoner som er benyttet, med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller
   • -
    alle tekniske rapporter som inneholder resultatene av de testene som er gjennomført, enten av produsenten selv eller av et organ som produsenten eller dennes representant har valgt
   • -
    et eksemplar av bruksanvisningen for maskinen
   • -
    når det er relevant, sammenstillingserklæringen for integrerte delvis ferdigstilte maskiner og relevant monteringsveiledning for disse
   • -
    når det er relevant, kopi av samsvarserklæringen for maskiner eller andre produkter som er integrert i maskinen
   • -
    en kopi av samsvarserklæringen.
  2. b.
   Ved serieproduksjon skal dokumentasjonen vise hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre at maskinen til enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften. Produsenten skal foreta nødvendige undersøkelser og prøvinger av deler, tilbehør eller av hele maskinen, for å avgjøre om utforming og konstruksjon er slik at maskinen sikkert kan monteres og tas i bruk. Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte alle relevante rapporter og resultater.
 2. 2.
  Den tekniske dokumentasjonen som det er vist til i nr. 1 ovenfor, skal kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene etter denne forskriften i minst 10 år etter maskinens produksjonsdato, eller 10 år etter siste produksjonsdato ved serieproduksjon.
  Den tekniske dokumentasjonen behøver ikke foreligge i EØS-området til enhver tid, eller foreligge materielt. Den som er bemyndiget i samsvarserklæringen skal imidlertid kunne samle og stille dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten innen rimelig tid, sett i forhold til dokumentasjonens kompleksitet og betydning.
  Den tekniske dokumentasjonen trenger ikke å omfatte detaljerte planer eller andre spesifikke opplysninger om underenheter som brukes i produksjon av maskinen, med mindre slike opplysninger er avgjørende for å kunne kontrollere at kravene til vern mot skade på liv og helse er oppfylt.
 3. 3.
  Hvis tilsynsmyndighetens krav om å legge fram teknisk dokumentasjon ikke etterkommes, kan det være tilstrekkelig grunn til å anta at den aktuelle maskinen ikke er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse.
B. Relevant teknisk dokumentasjon for delvis ferdigstilte maskiner
Den tekniske dokumentasjonen skal gjøre det mulig å ta stilling til hvilke krav som gjelder for delvis ferdigstilte maskiner, og om kravene er oppfylt. Dokumentasjonen skal omfatte konstruksjon, produksjon og funksjon i det omfang som er nødvendig for samsvarsvurderingen. Dokumentasjonen skal utarbeides på et eller flere av de offisielle språkene i EØS.
 1. 1.
  Den tekniske dokumentasjonen skal inneholde:
  1. a.
   tekniske produksjonsdata som omfatter:
   • -
    en sammenstillingstegning av den delvis ferdigstilte maskinen og tegninger/diagrammer for styrestrømkretene
   • -
    detaljerte og komplette tegninger/diagrammer vedlagt eventuelle beregningsnotater, prøvingsresultater, attester osv. som er påkrevd for å kunne kontrollere at den delvis ferdigstilte maskinen er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse
   • -
    dokumentasjon av risikovurdering med beskrivelse av den fremgangsmåte som er fulgt, herunder:
    1. i.
     en liste over de vesentlige helse- og sikkerhetskravene i denne forskriften som gjelder for delvis ferdigstilt maskin og som er oppfylt
    2. ii.
     beskrivelsen av de metodene som er valgt for å fjerne kjente farer eller begrense risiko, og eventuelt av hva slags risiko som fortsatt er tilstede
    3. iii.
     standarder og andre tekniske spesifikasjoner som er benyttet, med beskrivelse av hvilke krav til vern mot skade på liv og helse disse standardene oppfyller
    4. iv.
     alle tekniske rapporter som inneholder resultatene av de tester som er gjennomført, enten av produsenten selv eller av et organ som produsenten eller dennes representant har valgt
    5. v.
     et eksemplar av monteringsveiledningen for den delvis ferdigstilte maskinen.
  2. b.
   Ved serieproduksjon skal dokumentasjonen vise hvilke tiltak som vil bli truffet for å sikre at den til enhver tid vil være i samsvar med bestemmelsene i denne forskriften.
 2. 2
  Produsenten skal foreta nødvendige undersøkelser og prøvinger av deler, tilbehør eller av hele den delvis ferdigstilte maskinen, for å avgjøre om utforming og konstruksjon er slik at den kan monteres og tas i bruk sikkert. Den tekniske dokumentasjonen skal omfatte alle relevante rapporter og resultater.
  Den tekniske dokumentasjonen for de delvis ferdigstilte maskinene, skal kunne stilles til rådighet for tilsynsmyndighetene etter denne forskriften i minst 10 år etter produksjonsdato, eller 10 år etter siste produksjonsdato ved serieproduksjon.
  Den tekniske dokumentasjonen behøver ikke foreligge i EØS-området til enhver tid, eller foreligge materielt. Den person som er bemyndiget i samsvarserklæringen, skal imidlertid kunne samle og stille dokumentasjonen til rådighet for tilsynsmyndigheten innen rimelig tid, sett i forhold til dens kompleksitet og betydning.
  Den tekniske dokumentasjonen trenger ikke å omfatte detaljerte planer eller andre spesifikke opplysninger om underenheter som brukes i produksjon av maskinen, med mindre slike opplysninger er avgjørende for å kunne kontrollere at kravene til vern mot skade på liv og helse er oppfylt.
 3. 3.
  Hvis tilsynsmyndighetens pålegg om å legge fram teknisk dokumentasjon ikke etterkommes, kan det være tilstrekkelig grunn til å anta at den aktuelle delvis ferdigstilte maskinen ikke er i samsvar med kravene til vern mot skade på liv og helse.