§ 11. Oppfyllelse av helse- og sikkerhetskrav ved CE-merking

Maskiner som er utstyrt med CE-merking og som er ledsaget av samsvarserklæring, jf. vedlegg II, første avsnitt del A, skal anses for å oppfylle forskriftens krav.
Maskiner som er konstruert og bygd i samsvar med en harmonisert standard som er offentliggjort i Den europeiske unions tidende, skal anses å være i samsvar med de vesentlige kravene til helse og sikkerhet, omfattet av de aktuelle standardene.
Hvis maskinene er omfattet av andre forskrifter som regulerer andre forhold og som også har krav om CE-merking, innebærer CE-merkingen at maskinene også oppfyller de øvrige kravene.
Dersom produsenten eller dennes representant i en overgangsperiode kan velge hvilke forskrifter de vil anvende, skal CE-merkingen kun vise samsvar med de forskrifter som produsenten eller dennes representant har valgt å forholde seg til. Referanse til de forskriftene som er anvendt og offentliggjøringen i Norsk Lovtidend og i Den europeiske unions tidende skal i så fall framgå av samsvarserklæringen.

Et av de grunnleggende formålene med CE-merking er fri bevegelse av maskiner innen EU/EØS-området. I de tilfellene hvor produsenten eller dennes representant har utstedt en samsvarserklæring som opplyser at relevante harmoniserte standarder er fulgt, og maskinen er CE-merket, foreligger det en presumpsjon for at maskinen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i maskindirektivet, samt andre relevante direktiv (forskrifter og lover i nasjonalt regelverk).

Dette er imidlertid ikke til hinder for at myndighetene skal drive markedsovervåkning og markedskontroll av maskiner for å sikre at maskiner som er CE-merket og har samsvarserklæring, faktisk overholder kravene i forskriften.