§ 2. Definisjoner

I denne forskriften er de produktene som er listet opp i § 1 første ledd, bokstav a til f, å betrakte som maskiner.

 • a) Med maskin menes:
  • - en enhet som er utstyrt med eller beregnet til å utstyres med et drivsystem, som ikke kommer fra direkte drivkraft fra mennesker eller dyr, og som består av sammensatte deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig og som er sammensatt for et bestemt bruk,
  • - en enhet som beskrevet i første strekpunkt, men uten elementer for å koble komponentene til bruksstedet eller til energikilder og drivkraft,
  • - en enhet som beskrevet i første og andre strekpunkt, som er installasjonsklar, men som først er funksjonsklar etter montering på et transportmiddel eller installasjon i en bygning eller en konstruksjon,
  • - en samling av maskiner som beskrevet i første, andre og tredje strekpunkt, eller delvis ferdigstilte maskiner jf. bokstav g, som er satt opp og styrt slik at de virker som en enhet, for å oppnå et bestemt resultat,
  • - en enhet bestående av en rekke deler eller komponenter, hvor minst en del er bevegelig, og som er satt sammen for løfting av last, og som utelukkende drives ved menneskelig kraft.
 • b) Med utskiftbart utstyr menes utstyr som operatøren selv kan montere på en maskin eller traktor etter at maskinen eller traktoren er tatt i bruk, i den hensikt å endre eller tilføre maskinen eller traktoren en ny funksjon. Verktøy omfattes ikke.
 • c) Med sikkerhetskomponent menes en komponent
  • - som har en sikkerhetsfunksjon, og
  • - som separat settes i omsetning, og
  • - som ved svikt eller manglende funksjon utgjør en fare for liv og helse, og
  • - som ikke er nødvendig for maskinens bruk, eller kan erstattes av normale komponenter, som gjør at maskinen kan brukes.

  Vedlegg V inneholder en veiledende liste over sikkerhetskomponenter.
 • d) Med løfteredskap menes komponenter eller utstyr som ikke er påmontert maskinen og som gjør det mulig å gripe lasten, og som er plassert enten mellom maskinen og lasten eller på selve lasten, eller som er beregnet til å utgjøre en integrert del av lasten og som redskap settes separat i omsetning. Som løfteredskap regnes også kjettinger, tau, stropper, sjakler, ringer m.m.
 • e) Med kjettinger, tau og stropper menes kjettinger, tau og stropper som er konstruert og produsert til løfting som en del av løftemaskin eller som en del av et løfteredskap.
 • f) Med avtakbar mekanisk kraftoverføringsinnretning menes en komponent som kan tas av, og som er beregnet til kraftoverføring mellom en selvgående maskin eller traktor og det første tilkoblingspunktet på den maskinen som blir drevet. Dersom kraftoverføringsinnretningen settes i omsetning med vern, skal den anses som et selvstendig produkt.
 • g) Med delvis ferdigstilt maskin menes en sammenstilling av komponenter som nesten er en maskin men som ikke kan utføre en bestemt funksjon alene. Et drivsystem er en delvis ferdigstilt maskin. Delvis ferdigstilte maskiner skal være beregnet til å bli bygget sammen med eller koblet til andre maskiner eller andre delvis ferdigstilte maskiner eller utstyr, slik at dette samlet blir en maskin som denne forskriften gjelder for.
 • h) Med settes i omsetning menes første gang en maskin eller delvis ferdigstilt maskin plasseres i EØS-markedet med tanke på distribusjon eller bruk, gratis eller mot betaling.
 • i) Med produsent menes enhver fysisk eller juridisk person som konstruerer eller produserer en maskin eller en delvis ferdigstilt maskin som er omfattet av denne forskriften, og som er ansvarlig for maskinens eller en delvis ferdigstilt maskins samsvar med kravene i denne forskriften, med tanke på at den settes i omsetning under eget navn eller merke, eller til eget bruk. Hvis det ikke finnes noen produsent, anses enhver fysisk eller juridisk person som setter i omsetning eller leverer maskiner eller delvis ferdigstilte maskiner til bruk, som produsent.
 • j) Med dennes representant menes fysisk eller juridisk person som er etablert i EØS, og som etter skriftlig fullmakt fra produsenten har forpliktet seg til å oppfylle alle eller en del av forpliktelsene etter denne forskriften på produsentens vegne.
 • k) Med ta i bruk menes første gangs bruk av en maskin i EØS-området i samsvar med den tiltenkte bruken.
 • l) Med harmonisert standard menes i denne forskriften tekniske spesifikasjoner som er utarbeidet for å oppfylle forskriftens krav, men som ikke er bindende. Standardene er vedtatt av de europeiske standardiseringsorganisasjonene Den Europeiske Standardiseringsorganisasjon (CEN), Den Europeiske Komité for Elektroteknisk Standardisering (CENELEC) eller Det Europeiske Standardiseringsinstitutt for Telekommunikasjon (ETSI). Standardene kunngjøres i Den europeiske unions tidende. Harmoniserte standarder utgis i Norge som Norsk Standard eller Norsk elektroteknisk norm av henholdsvis Standard Norge eller Norsk Elektroteknisk Komité.
 • m) Med grunnleggende helse- og sikkerhetskrav menes bestemmelser om konstruksjon og bygging av maskiner som omfattes av denne forskrift for å sikre en høy grad av beskyttelse av menneskers helse og sikkerhet, eventuelt av husdyr og eiendom, og der det er aktuelt, av miljøet. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene følger av vedlegg I. De grunnleggende helse- og sikkerhetskravene for vern av miljøet, gjelder bare for maskiner som nevnt i vedlegg I nr. 2.4.
 • 0 Endret ved forskrift 12 des 2014 nr. 1608.

  Maskinbegrepet i forskriften har både en vid og en snever betydning. Den vide betydningen er at alt utstyr som nevnt i § 1 nr. 1 bokstavene a) til og med f ) anses som en maskin. Den snevre betydningen av maskin er definert i § 2 bokstav a).

  Til bokstav a) første strekpunkt

  Produkter, hvor deler eller komponenter ikke er satt sammen, betraktes ikke som en maskin.

  Dette omfatter ikke maskiner som leveres med visse deler avmontert med tanke på oppbevaring eller transport. I slike tilfeller skal maskinen være konstruert og fremstilt slik at monteringsfeil unngås når de adskilte delene skal monteres. Et produkt uten bevegelige deler anses ikke som en maskin i snever forstand.

  Til bokstav a) andre strekpunkt

  Egenskapene til de komponentene som er nødvendige for å tilslutte en maskin til energikilder og drivkraft, kan være betinget av stedet hvor maskinen skal brukes eller installeres. En maskin kan derfor leveres uten disse komponentene. I slike tilfeller skal produsenten av maskinen angi alle nødvendige spesifikasjoner for tilkobling i maskinens bruksanvisning.

  Til bokstav a) tredje strekpunkt

  Transportmidler er generelt ikke omfattet av forskriften, men maskiner som er montert på transportmidler er omfattet. Dette kan for eksempel være lastekraner, bakløftere, tipp og betongblandere som er montert på et kjøretøy. Hvis slike maskiner monteres på veigående kjøretøy og tilhengere som faller utenfor forskriftens anvendelsesområde, gjelder ikke kravene i forskriften selve kjøretøyet. Forskriftens krav vil imidlertid gjelde både den påmonterte maskinen og alle aspekter av grenseflater mellom maskinen og det chassiset den er montert på, som kan påvirke sikkerheten ved maskinens bevegelighet og drift. Produsenten av en slik maskin er ansvarlig for at maskinen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene, og for at samsvarsvurderingen av maskinen tar høyde for alle risikoforholdene som er forbundet med maskinen, blant annet forhold rundt monteringen av maskinen. Produsenten må derfor spesifisere hvilke kjøretøy eller tilhengere maskinen kan monteres sikkert på, enten ved å henvise til deres tekniske egenskaper eller ved å henvise til spesifikke kjøretøymodeller. Hvis produktet ikke leveres monteringsklart eller at det mangler vesentlige elementer som for eksempel bæreramme eller stabiliseringsutstyr, bør produktet i stedet anses som en delvis ferdigstilt maskin.

  Til bokstav a) fjerde strekpunkt

  Det må avgjøres konkret i hvert enkelt tilfelle hvorvidt «en samling av maskiner » går fra å være flere helt eller delvis ferdigstilte enkeltmaskiner til å være én maskin. Generelt kan en gå ut i fra at en har bygd en ny maskin dersom grunnenhetene er:

  • montert sammen for å utføre en felles funksjon, for eksempel produksjonen av et gitt produkt (funksjonell sammenkobling) og
  • funksjonelt koblet sammen på en slik måte at driften av hver enhet direkte påvirker driften av de andre enhetene, eller hele samlingen av maskiner som en helhet, slik at en risikovurdering er nødvendig for hele sammenstillingen (sikkerhetsmessig sammenkobling) og
  • når grunnenhetene har et felles styresystem (styringsmessig sammenkobling). Dette kan bety at det enten er ett styresystem som styrer alle enhetene eller at styreenhetene er koblet sammen slik at de fungerer sammen på en koordinert måte.

  Produsenten av slike sammensatte maskiner får alle forpliktelser som en produsent av vanlige maskiner har, blant annet ansvar for å gjennomføre en ny samsvarsvurdering og utarbeide en samsvarserklæring.

  Til bokstav a) femte strekpunkt

  I utgangspunktet omfattes ikke manuelt drevne maskiner av maskinforskriften. Bestemmelsen i dette strekpunkt er et unntak fra denne generelle regelen og sier at manuelt drevne maskiner som er konstruert for løfting av gods og/eller personer omfattes av forskriften. Eksempel på slike maskiner er manuelle løftemaskiner, kraner, løftebord og palleløftere.

  Til bokstav b)

  Utskiftbart utstyr faller inn under begrepet «maskin» i vid forstand. Utstyret skal derfor ha egen samsvarserklæring og bruksanvisning, samt være CE-merket. Utskiftbart utstyr er utstyr som er utviklet og konstruert for å kobles sammen med en maskin i snever forstand, slik at disse virker sammen som en enhet. Utstyr som brukes sammen med en maskin, men som ikke er koblet sammen med denne er ikke utskiftbart utstyr.

  Utskiftbart utstyr kan enten leveres av produsenten av hovedmaskinen eller av en annen produsent. Produsenten av utskiftbart utstyr skal i bruksanvisningen spesifisere hvilke maskiner utstyret på en sikker måte kan kobles til og brukes sammen med. Dette kan gjøres ved å vise til maskinens tekniske egenskaper eller om nødvendig til bestemte maskinmodeller.

  Hvis det utskiftbare utstyret skal kobles sammen med en maskin som faller inn under vedlegg IV, skal produsenten av det utskiftbare utstyret gjennomføre en risikovurdering av kombinasjonen av det utskiftbare utstyret sammen med hovedmaskinen, samt anvende en av de nødvendige samsvarsvurderingsprosedyrer som gjelder for maskiner nevnt i vedlegg IV.

  Utskiftbart utstyr må ikke forveksles med reservedeler eller verktøy som ikke endrer funksjonen på hovedmaskinen. Verktøy som for eksempel bor, kniver, enkle graveskuffer til gravemaskiner og hjullastere,  og lignende omfattes ikke av forskriften.

  Til bokstav c)

  En sikkerhetskomponent faller inn under begrepet «maskin» i vid forstand, og skal derfor ha egen samsvarserklæring og bruksanvisning, samt være CE-merket.

  Til bokstav d)

  Løfteredskaper er normalt utstyrt med en anordning for å holde lasten, for eksempel en krok. Gripeanordninger som er inkorporert i løftemaskinen betraktes ikke som løfteredskap.

  Utstyr som er plassert mellom gripeanordningen på maskinen og lasten eller direkte på lasten for å holde denne under løfteoperasjoner, er å anse som løfteredskap. Integrerte løfteinnretninger på selve lasten er imidlertid ikke å anse som løfteredskap. Produkter som markedsføres særskilt for inkorporering i lasten, anses også som løfteredskap.

  Til bokstav e)

  Kjettinger, tau og stropper som settes i omsetning av produsenten som metervare (på tromler, ruller, spoler eller i bunter) og som er konstruert og fremstilt til løftefunksjoner omfattes av forskriften, når de er inkorporert i løftemaskiner eller løfteredskap for bruk ved løft.

  En leverandør eller bruker blir ikke å anse som produsent i forskriftens forstand ved å skjære opp lengder av kjettinger, tau eller stropper for inkorporering i løftemaskiner eller løfteredskap. Oppskårede enkeltlengder omfattes av produsentens samsvarserklæring og CE-merking og skal derfor ikke samsvarserklæres og CE-merkes på nytt. Enkeltdelene anses som komponenter i de løftemaskiner eller det løfteredskapet som de blir inkorporert i.

  Leverandøren av kjettinger, tau og stropper skal sikre at den relevante samsvarserklæringen, henvisningen til attesten hvor utstyrets egenskaper er anført, og produsentens bruksanvisning leveres sammen med den avskårede lengden med kjetting, tau eller stropp.

  Kjettinger, tau og stropper beregnet til andre formål enn løft omfattes ikke av forskriften. Utstyr som er produsert til flere formål hvor ett av dem er løftefunksjoner, omfattes av forskriften. Kjettinger, tau og stropper som omfattes av forskriften, anses som maskiner i vid forstand.

  Til bokstav f )

  En avtakbar mekanisk kraftoverføringsinnretning er en maskin i vid forstand og skal ha samsvarserklæring og CE-merking. Slike maskiner er underlagt spesifikke krav i vedlegg I nr. 3.4.7.

  Verneanordninger til avtakbare mekaniske kraftoverføringer er å anse som en sikkerhetskomponent etter vedlegg V når de omsettes separat. Både avtakbare mekaniske kraftoverføringsinnretninger med tilhørende verneanordning og separat omsatte verneanordninger til slikt utstyr, omfattes av vedlegg IV.

  Til bokstav g)

  En delvis ferdigstilt maskin er et produkt beregnet på å bli inkorporert sammen med en annen delvis ferdigstilt maskin eller med en ferdigstilt maskin. Først etter en slik inkorporering skal maskinene samsvarserklæres og CE-merkes som én maskin. Det er en forutsetning at det må foretas ytterligere fremstillingsarbeid på den delvis ferdigstilte maskinen for at den skal bli til en maskin.

  Til bokstav h)

  En maskin anses som satt i omsetning når den første gang kan kjøpes i EU/ EØS-markedet.

  Forskriften gjelder alle nye maskiner som settes i omsetning eller som tas i bruk. Produkter som produseres i EU/EØS-markedet for omsetting eller bruk utenfor EU/EØS-markedet, omfattes ikke av forskriften.

  Generelt gjelder ikke maskinforskriften for brukte maskiner. Unntaket fra dette er maskiner som kommer inn på EU/EØS-markedet fra tredjeland. Unntaket gjelder både maskiner som skal omsettes videre og maskiner til eget bruk. Disse omfattes av maskinforskriften når de plasseres i EU/EØS-markedet første gang. Den som er ansvarlig for å plassere slike maskiner i EU/EØS-markedet første gang, må sørge for at alle de forpliktelser som gjelder for maskinen er oppfylt før maskinen markedsføres, omsettes eller tas i bruk.

  Til bokstav i)

  Hvem som er produsent avgjøres etter en konkret vurdering av de momenter som er oppstilt i bestemmelsen. Produsenten skal sikre at forpliktelsene etter § 8 er oppfylt.

  Konstruksjonen og fremstillingen av en maskin kan involvere flere enkeltpersoner eller selskaper, men bare en av dem skal påta seg ansvaret som produsent. Ettersom de vesentlige helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I primært gjelder konstruksjon og fremstilling av en maskin, er den personen som best kan oppfylle disse kravene den som faktisk konstruerer og fremstiller maskinen, eller som i det minste styrer denne prosessen.

  Dersom andre enn produsenten, for eksempel en underleverandør, foretar selve fremstillingen og konstruksjonen av maskinen, må produsenten sikre tilstrekkelig kontroll med fremstillingsarbeidet hos underleverandører og andre aktuelle parter. I tillegg må produsenten sikre tilstrekkelig informasjon til å oppfylle alle sine forpliktelser etter § 8.

  Den som bygger sammen en sammensatt maskin, anses for å være produsent av den nye maskinen. Se også kommentar til bokstav a) fjerde strekpunkt.

  Vanligvis leveres enkeltelementene i en sammensatt maskin fra ulike leverandører, men det skal kun være én produsent som tar på seg ansvaret for at sammenstillingen oppfyller kravene i forskriften. Dette kan enten være en produsent av en eller flere av enkeltmaskinene, en entreprenør eller en bruker.

  Den som fremstiller en maskin for eget bruk anses også som produsent, og skal oppfylle alle forpliktelsene i § 8 før maskinen tas i bruk.

  Den som foretar vesentlige endringer på en maskin anses som ny produsent og har forpliktelser etter § 8. Dette er betinget av at den opprinnelige produsenten ikke har forutsatt de vesentlige endringene eller at endringene er avtalt. Videre er det en forutsetning at endringen av maskinen ikke allerede er omfattet av maskinens samsvarsvurdering, tekniske dokumentasjon og samsvarserklæring. En vesentlig endring av maskinen kan for eksempel være endret funksjon og/eller ytelse.

  Dersom en maskin blir endret av andre enn produsenten selv (som for eksempel av en importør eller distributør) før den tas i bruk første gang, kan det medføre at maskinen må samsvarserklæres og CE-merkes på nytt.

  Til bokstav j)

  Alle produsenter, uavhengig av om en er etablert innenfor eller utenfor EU/ EØS-markedet, kan utpeke en representant. Representanten skal ha et skriftlig mandat fra produsenten, hvor det er uttrykkelig spesifisert hvilke forpliktelser representanten har i henhold til § 8 eller § 9. Representanten skal være etablert i EU/EØS og må ha adresse i en av medlemslandenes område.

  Produsenten skal sikre at representanten får de nødvendige midlene til å oppfylle sine forpliktelser. Dette er spesielt viktig hvis representanten får i oppgave å samsvarsvurdere en maskin. Hvis produsenten har utpekt en representant, skal det gå frem av samsvarserklæringen eller sammenstillingserklæringen, både hvem som er produsent og hvem som er dennes representant.

  Til bokstav k)

  Maskinforskriften gjelder når maskiner markedsføres eller tas i bruk. Hvis en maskin er fremstilt til eget bruk eller er en sammenstilling av flere maskiner som er gjort av brukeren, og maskinen ikke markedsføres, gjelder forskriften når maskinen tas i bruk første gang. Maskinen må tilfredsstille forskriftens krav før den tas i bruk av brukeren selv.

  Til bokstav l)

  Harmoniserte standarder er viktige redskaper for anvendelsen av forskriften. Standarder er frivillige å bruke. Dersom en maskin produseres etter en harmonisert standard, er det en presumsjon for at maskinen oppfyller de grunnleggende helse- og sikkerhetskravene i vedlegg I for de farer som standarden dekker.

  De harmoniserte standardene er delt inn i tre kategorier:

  A-standarder som omhandler de grunnleggende begreper, prinsipper for konstruksjon og generelle aspekter som kan gjelde alle maskiner

  B-standarder som omhandler ett sikkerhetsaspekt eller en type sikkerhetsrelatert innretning som kan brukes på ulike typer maskiner

  C-standarder som gir detaljerte sikkerhetskrav for en spesiell maskin eller gruppe av maskiner som sager, presser, dreiebenker, mobile maskiner, kraner m.m.