§ 15. Unntak etter samtykke fra Arbeidstilsynet

Følgende regler i arbeidsmiljøloven gjelder:
 1. a.
  § 10-4 andre ledd om Arbeidstilsynets samtykke til forlenging av arbeidstiden ved særlig passivt arbeid,
 2. b.
  § 10-4 tredje ledd om Arbeidstilsynets fastsetting av beregningsmåte for beredskapsvakt, men slik at krav om dette også kan komme fra arbeidstaker,
 3. c.
  § 10-5 tredje ledd første og andre punktum om Arbeidstilsynets samtykke til gjennomsnittsberegning,
 4. d.
  § 10-6 sjette ledd første punktum om Arbeidstilsynets samtykke til overtid og
 5. e.
  § 10-12 sjette og syvende ledd om Arbeidstilsynets samtykke til forkorting av den daglige og ukentlige arbeidsfrie perioden og fravik fra grensen på 13 timer i § 10-5 tredje ledd.