§ 4. Virkninger av brudd på reglene om fast og midlertidig ansettelse

Dersom det foreligger brudd på bestemmelsene i § 3, skal retten etter påstand fra arbeidstaker avsi dom for at det foreligger et fast arbeidsforhold eller at arbeidsforholdet fortsetter, i samsvar med § 3 første ledd. I særlige tilfeller kan retten likevel, etter påstand fra arbeidsgiver, bestemme at arbeidsforholdet skal opphøre dersom den etter en avveining av partenes interesser finner at det vil være åpenbart urimelig at arbeidsforholdet fortsetter.
Ved brudd på bestemmelsene i § 3 kan arbeidstaker kreve erstatning. Erstatningen fastsettes i samsvar med § 22.