§ 2. Skriftlig arbeidsavtale

Det skal inngås skriftlig arbeidsavtale. Avtalen skal foreligge senest samtidig med at arbeidsforholdet starter.
Arbeidsavtalen skal minst inneholde:
 1. a.
  hvem som er parter i avtalen,
 2. b.
  tidspunktet for arbeidsforholdets begynnelse, og forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig,
 3. c.
  opplysninger om hvor arbeidet skal utføres, herunder hvilke deler av arbeidsgivers hjem arbeidstaker kan disponere, eventuelt benytte utenfor arbeidstid,
 4. d.
  beskrivelse av arbeidet som skal utføres,
 5. e.
  lengde og plassering av den daglige og ukentlige arbeidstid. Dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeidsavtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres,
 6. f.
  rettigheter til ferie og feriepenger, jf. ferieloven,
 7. g.
  lønn, overtidsgodtgjøring, godtgjøring for eventuell omsorgsvakt, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling, eventuelle tillegg som ikke inngår i lønnen, for eksempel kost, losji, bruk av telefon, utgifter til hjemreise mv.,
 8. h.
  regler som gjelder ved opphør av arbeidsforholdet, herunder oppsigelsesfrister.
For arbeidstaker rekruttert fra land utenfor EØS-området, skal den skriftlige arbeidsavtalen foreligge før arbeidstakeren ankommer Norge.
Endringer i arbeidsforholdet skal gjenspeiles i arbeidsavtalen senest samtidig med at endringen trer i kraft.