Overnattings- og serveringsbransjen

Overnattings- og serveringsbransjen er en av de mest risikoutsatte næringene. Gjennom veiledning og tilsyn vil vi gi aktørene mer kunnskap om arbeidsmiljø og regelverk, og bidra til at de jobber bedre med forebyggende arbeidsmiljø, helse og sikkerhet. 

Utfordringer i bransjen

Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mange små virksomheter og høy turnover, i tillegg er det en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere. Dette bidrar ofte til lav og manglende kunnskap om arbeidslivets regler, både plikter og rettigheter.

Arbeidstakerne i bransjen har gjerne lange arbeidsdager, mye kvelds- og helgearbeid og ensformig arbeid. De kan også være utsatt for trakassering og vold fra kunder og kolleger. Tungt fysisk arbeid er en del av hverdagen og stående arbeid er veldig utbredt.

Bransjen er også utsatt for en betydelig andel arbeidslivskriminalitet og useriøsitet. Dette er kriminelle aktører som bevisst bryter arbeidsmiljølovverket og annet regelverk knyttet til skatt og avgift, regnskap, og arbeids- og oppholdstillatelse.

Se også vår rapport fra tilsyn i bransjen i perioden 2015 - 2017:

Tilsyn i overnattings- og serveringsnæringen 2015-2017.pdf

Aktuelle tema for tilsyn og veiledning

Arbeidstilsynet vil legge vekt på 

Våre aktiviteter skal bidra til:

  • at virksomheter i bransjen følger regelverket i større grad
  • at flere arbeidstakere har lovlige lønns – og arbeidsvilkår
  • at virksomhetene og arbeidstakerne selv søker informasjon og kunnskap om arbeidsmiljø
  • at helseskadelig eksponering reduseres

Gjennomføring av tilsyn

Vi gjennomfører tilsyn på arbeidsplasser hvor vi av erfaring og kunnskap antar det er størst utfordringer og sannsynlighet for brudd på regelverket. Mange av tilsynene våre er uanmeldte, og særlig de som tar for seg lønns- og arbeidsvilkår som arbeidstid og lønn.

Det er generell minstelønn for alle ansatte innen overnatting, servering og catering. Minstelønnssatsene gjelder uavhengig av om arbeidstaker er norsk eller utenlandsk. Det har ingen betydning om arbeidstaker er fast eller midlertidig ansatt eller jobber i hel- eller deltidsstilling.

Arbeidstilsynet vil vurdere overtredelsesgebyr ved tilsyn der vi ikke ser bedring, når lovbrudd utgjør en stor risikofaktor eller ved utfordringer i bransjen som det er viktig å bedre.

Overtredelsesgebyr skal som hovedregel ilegges:

  • ved manglende eller mangelfull føring av arbeidstid (det må være tydelig hva som er arbeidstid, pauser eller overtid)
  • hvis arbeidstaker får ikke utbetalt lønn etter allmenngjort sats (minstelønn)
  • ved overskridelse av samlet arbeidstid – daglig (13–16 timer) og ukentlig (60–70 timer)
  • ved manglende utbetaling av overtidstillegg der innsparingen utgjør minst kr 10 000

Les mer om hvordan vi gjennomfører tilsyn

Vi tilpasser aktivitetene

Vi vil tilpasse både gjennomføringen av aktivitetene våre og innholdet i dem, til den risikoen for koronasmitte og smittespredning som til enhver tid er i samfunnet.

Kurs om forebygging av seksuell trakassering

Vi gjennomfører kurs for arbeidsgivere og arbeidstakere om forebygging og håndtering av seksuell trakassering. Disse kursene arrangerer vi i samarbeid med Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Mer informasjon om tidspunkter og påmelding til kurs blir lagt ut i vår kursoversikt.

Du finner også nyttig informasjon og oversikt over kurs på www.settestrek.no