Registrere skader og sykdom

Arbeidsgiver skal sørge for at alle personskader som oppstår under arbeid, blir registrert. Det samme gjelder sykdom som kan skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen.

Registeret skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet, verneombud, bedriftshelsetjenesten og arbeidsmiljøutvalget.

Arbeidstakere har plikt til å informere arbeidsgiver dersom de blir skadet i arbeidet eller pådrar seg sykdom som de selv mener skyldes arbeidet eller forholdene på arbeidsplassen. Det er viktig at arbeidsgiver informerer arbeidstakerne sine om denne plikten. Les mer om arbeidstakers medvirkningsplikt.

Hva skal registreres?

Arbeidsgiver skal registrere alle personskader og sykdommer som skjer i forbindelse med arbeidet – uansett om det medfører sykefravær eller ikke. Det gjelder også påførte voldsskader og skader som skjer i trafikken.

For at registeret skal være nyttig, må registrering av en skade inneholde

 • opplysninger om når skaden inntraff
 • opplysninger om hvilket arbeid som ble utført da skaden inntraff
 • en beskrivelse av hendelsesforløpet
 • antatte årsaker til hendelsen som førte til skaden
 • en beskrivelse av skaden

Dersom det gjelder sykdom, må registreringen inneholde opplysninger om

 • arbeidstakerens yrke
 • når arbeidstaker ble syk
 • hvilke arbeidsoppgaver som kan ha bidratt til at arbeidstakeren ble syk
 • hvor disse arbeidsoppgavene ble utført
 • hvilke forhold ved arbeidsmiljøet som kan ha ført til at arbeidstakeren ble syk
 • beskrivelse av sykdommen (diagnose) hvis arbeidstakeren har gitt samtykke til det

Det er først og fremst opplysninger som er nødvendige for det forebyggende arbeidet, som skal registreres. Registeret må imidlertid ikke inneholde personlige medisinske opplysninger, med mindre arbeidstakeren har gitt samtykke til det. Arbeidsgiveren har taushetsplikt om personlige opplysninger i registeret.

Bruk registeret til å forebygge nye skader

Arbeidsgiver har ansvaret for å drive systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS-arbeid) i virksomheten. I dette arbeidet kan registeret over arbeidsrelaterte personskader og sykdommer være et sentralt verktøy. Det gir nyttig informasjon om arbeidsmiljøtilstanden og kan bidra til å kartlegge farer, vurdere risiko og vurdere behov for endringer og tiltak ved ulike arbeidsoppgaver. Det er derfor en viktig del av grunnlaget for det skade- og sykdomsforebyggende arbeidet i virksomheten.

Les mer om kravet til systematisk HMS-arbeid

Slik kan du kartlegge årsaker til skaden eller sykdommen

Du kan undersøke årsaken til en skade eller sykdom ved å stille spørsmålet Hvordan kunne dette skje? Følg opp svaret med samme spørsmål. Ved å gjenta samme spørsmål etter hvert svar, kan du avdekke både utløsende og bakenforliggende årsaker til skaden eller sykdommen.

Hovedmålet med en slik kartlegging er å finne mulige svakheter i organiseringen av arbeidet. Unngå derfor å avslutte utspørringen med å konkludere med at arbeidstakeren har gjort «feil». Det er viktig å finne ut hvorfor arbeidstakerne handlet som de gjorde.

Den innsamlede informasjonen gir et godt grunnlag for å kartlegge både fysiske og organisatoriske forhold i virksomheten som kan påvirke risikoen for skader og sykdom.

Husk meldeplikten

Arbeidsulykker der arbeidstakeren blir alvorlig skadet eller omkommer, skal straks meldes til Arbeidstilsynet og nærmeste politimyndighet. Arbeidsgiver skal også sende skademelding til NAV når en arbeidstaker blir påført en skade eller sykdom som kan gi rett til yrkesskadedekning.

Les mer om plikten til å melde fra om ulykke eller alvorlig skade

Regelverk

Om arbeidsgivers plikt til å registrere skader og sykdommer: Arbeidsmiljøloven § 5-1

Register over eksponerte arbeidstakere

Arbeidsgiver skal også føre register over arbeidstakere som er utsatt for visse helseskadelige forhold på arbeidsplassen. Les mer om dette her:

Register over eksponerte arbeidstakere


Konverter denne siden til PDF